Đồng Nai cho phép khu vực ngoài vùng phong tỏa hoạt động bình thường mới