Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, cơ sở giáo dục thường xuyên được phát triển và mở rộng. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97,85%.(đọc thêm)