Bến Tre quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và Quy định số 952-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và Quy định số 952-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Thông qua Hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên toàn tỉnh Bến Tre được quán triệt các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các chỉ thị, chương trình và quy định, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện sâu sát, quyết liệt tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, sớm đưa các chủ trương này đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại Hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp ủy khẩn trương tổ chức thông tin nhanh Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nội dung các chỉ thị, chương trình, quy định đến cán bộ, đảng và tuyên truyền sâu, rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp lãnh đạo triển khai, đảm bảo đúng thời gian quy định theo kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra; sớm ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh, các cấp ủy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm về nội dung và kết quả thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Quy định số 952-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả Hội nghị Trung ương 9 để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, nhận thức sâu, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần chú trọng nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với những vấn đề về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, về công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình, quy định và nội dung Hội nghị Trung ương 9.

Đồng thời cấp ủy các cấp cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chỉ thị, chương trình, quy định và nội dung Hội nghị Trung ương 9, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn, đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; hoạt động y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị, chương trình, quy định và nội dung của Hội nghị Trung ương 9.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 16/5/2024 tại Thủ đô Hà Nội. Trước khi Hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN