Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa ký Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Công nhân Hợp tác xã nông nghiệp Phước Thịnh sơ chế rau trước khi đóng gói, xuất bán cho các siêu thị lớn TP Hồ Chí Minh. Ảnh (tư liệu) minh họa: Minh Hưng/TTXVN

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 2/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, bám sát hoạt động của các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương để chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương, qua đó bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời trong tham mưu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Kế hoạch đưa ra nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2023 là: Đẩy mạnh triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 09/NQ-CP; Chương trình, kế hoạch thực hiện ở các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ tiếp theo là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; trọng tâm là xây dựng và ban hành dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành và các cơ chế đặc thù hỗ trợ lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Một nhiệm vụ nữa là kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, kiện toàn nhân sự, bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp để tạo sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã, các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp để nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là việc tuyên truyền và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ xây dựng, phát hiện các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả từ thực tiễn theo lĩnh vực phụ trách để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng và tăng cường truyền thông, quảng bá các mô hình mới, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa rộng; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có thành tích xuất sắc; tăng cường theo dõi, nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đặc biệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, ưu tiên bố trí kinh phí, cán bộ theo dõi các nội dung về đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã ở cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương.

TTXVN/Báo Tin tức
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Chiều 25/5, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN