Thông tấn xã Việt Nam: Cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Việc thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của TTXVN đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, công tác quản lý ngành và không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức.

Là tổ hợp thông tin đa phương tiện, TTXVN hiện có 5 ban biên tập, các tòa soạn báo, tạp chí, kênh truyền hình thông tấn, nhà xuất bản thông tấn, 63 Cơ quan thường trú TTXVN ở trong nước và 30 Cơ quan Thường trú TTXVN ở ngoài nước với hơn 1.100 phóng viên, biên tập viên. 

Chú thích ảnh
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến cải cách hành chính được ứng dụng trong hoạt động quản lý của TTXVN.

TTXVN đang mở rộng các hình thức thông tin như thông tin qua điện thoại di động, báo điện tử, kênh truyền hình, thông tin đồ họa, âm thanh, đa phương tiện. Với nhiệm vụ là cơ quan thông tấn quốc gia, Ban lãnh đạo TTXVN đã chỉ đạo các đơn vị đã bám sát các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền cụ thể, chi tiết về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

TTXVN hoàn thành tốt vai trò, chức năng của cơ quan báo chí Trung ương trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ truơng cải cách hành chính, giới thiệu những điển hình về cải cách hành chính ở các Bộ, ngành, địa phương. Các đơn vị làm công tác thông tin của TTXVN như Ban biên tập tin Trong nước, báo Tin tức, báo điện tử VietnamPlus đều xây dựng những tuyến tin, bài phản ánh về cải cách thủ tục hành chính trong toàn quốc như mục tiêu, nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, những đổi mới, sáng kiến về cải cách hành chính và thông tin, góp ý với một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần tuyên truyền sâu rộng tổ chức tốt chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Thông tin của TTXVN còn đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả, xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuyến thông tin về cải cách hành chính được cập nhật thường xuyên liên tục, đặc biệt là tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình của các Cơ quan thường trú TTXVN ở trong nước đã phản ánh rất kịp thời tình hình thực hiện cải cách hành chính tại các địa phương, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính bình quân, mỗi năm, Ban biên tập tin Trong nước TTXVN, các báo, Bản tin của TTXVN phát trên mạng thông tin gần 1.000 tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Các đơn vị thông tin tăng cường tuyến thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách hành chính của các Bộ, Ngành, các địa phương. Trung tâm Truyền hình Thông tấn hàng tuần đều phát trên kênh truyền hình thông tấn phóng sự, tin về cải cách hành chính tại các địa phương, phản ánh đậm nét việc thực hiện cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai xác định bộ chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công.

Các đơn vị thông tin của TTXVN cũng đẩy mạnh thông tin về cải cách chế độ công vụ, công chức, việc Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành tích cực rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo, triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức...

Thông tin về cải cách hành chính của TTXVN còn tập trung về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng ISO vào các hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, công tác kiểm tra cải cách hành chính của các Bộ, Ngành địa phương. Với mạng lưới phóng viên tại khắp các tỉnh, thành phố, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại các địa phương được thực hiện rất tốt. Ban lãnh đạo TTXVN cũng chỉ đạo mạng lưới phóng viên thường trú tại các địa phương thông tin cả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của các địa phương để khắc phục sửa chữa.

Với chức năng là cơ quan thông tin nguồn, tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình về cải cách hành chính của TTXVN được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khai thác, sử dụng rộng rãi, tin bài phóng sự truyền hình có tác dụng lan tỏa rất lớn. Ngoài ra, TTXVN còn có các đơn vị thông tin đối ngoại cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền về cải cách hành chính bằng các nhiều ngữ khác nhau, để bạn đọc ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài nắm bắt được những thông tin về cải cách hành chính của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các kiến trúc sư phòng Xây dựng, Văn phòng tích cực ứng dụng cải cách hành chính vào hoạt động chuyên môn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính, Ban lãnh đạo TTXVN đã phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. TTXVN đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến quán triệt chủ trương cải cách hành chính đến các các đơn vị và cán bộ chủ chốt của ngành TTXVN.

TTXVN đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, phân công một đồng chí lãnh đạo làm Trưởng ban, thành viên là cán bộ chủ chốt các đơn vị trong ngành như Chánh văn phòng TTXVN, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng ban biên tập tin Trong nước... TTXVN còn có 01 Phó tổng giám đốc là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo TTXVN cũng hướng dẫn các các đơn vị thực hiện cải cách hành chính phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của đơn vị mình sao cho việc cải cách hành chính một cách sát nhất, hiệu quả nhất trong các hoạt động của đơn vị. Các đơn vị làm công tác thông tin cũng được hướng dẫn thực hiện tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm của Ngành TTXVN.   
    
Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020, Ban lãnh đạo TTXVN đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, tập trung vào các đơn vị : Văn phòng TTXVN, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn, Trung tâm Tin học, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn. Từng đơn vị với chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng chương trình cải cách hành chính phù hợp, có tính hiệu quả, thiết thực trong công việc.
    
Ban Tổ chức - Cán bộ tham mưu, giúp Ban lãnh đạo cơ quan xây dựng các văn bản quản lý của ngành về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển, công tác quản lý cán bộ, công tác đánh giá cán bộ. Văn phòng TTXVN tập trung nâng cao việc tham mưu, giúp lãnh đạo điều hành hoạt động chung của cơ quan, thực hiện các quy trình quản lý theo đúng quy định của pháp luật, theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong cơ quan. Ban Kế hoạch - Tài chính giúp Ban lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý tài chính, xây dựng các văn bản quản lý về tài chính của ngành, đảm bảo công khai, minh bạch Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Trung tâm Tin học có những chương trình, đề án hiện đại hóa hệ thống kỹ thuật của TTXVN, hiện đại hóa công tác quản lý các trụ sở của TTXVN và thực hiện nhiều chương trình tin học hiện đại áp dụng vào công tác quản lý của ngành như: quản lý nhân sự, giao ban trực tuyến....

Công tác kiểm tra cải cách hành chính của ngành được thực hiện nghiêm túc, hàng quý, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của ngành đều có báo cáo đánh giá việc thực hiện chương trình với Ban lãnh đạo TTXVN.

Ban Chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại một số đơn vị trong ngành như Ban Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng TTXVN, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, các Ban biên tập, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam và Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Hàng quý, 6 tháng, 01 năm, TTXVN đều có báo cáo công tác cải cách hành chính gửi Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) và Văn phòng Chính phủ.  

Chú thích ảnh
Phóng viên TTXVN tập huấn nghiệp vụ thông tin về cải cách hành chính.

Hàng năm, Ban lãnh đạo TTXVN đều có đánh giá về việc thực hiện cải cách hành chính và đề ra những chương trình, hoạt động cụ thể cho năm tiếp theo. Các đơn vị trong ngành cũng đã có những thay đổi trong công tác quản lý chung, đã áp dụng tối đa những hiệu quả mà cải cách hành chính đem lại như giảm bớt các thủ tục giấy tờ không cần thiết, tăng cường ứng dụng quản lý trên mạng máy tính nên đã nâng cao được hiệu quả công việc.

Trong các đợt kiểm tra của ngành  về việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị của ngành đều có nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính của đơn vị. Qua kiểm tra đã phát hiện ra một số đơn vị còn lúng túng trong việc thực hiện cải cách hành chính như chưa áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác quản lý, nhiều mặt công tác vẫn còn nặng về sử dụng giấy tờ, việc soạn thảo công văn chưa đúng mẫu quy định và nhắc nhở đơn vị chấn chỉnh ngay.

Việc thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của TTXVN đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, công tác quản lý ngành và không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức. Sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng được yêu cầu công tác của ngành theo hướng nâng cao chất lượng thông tin nguồn, thông tin đa phương tiện.

TTXVN đã ban hành được hệ thống các văn bản quản lý quy định, quy chế thống nhất thực hiện trong ngành, đảm bảo nền nếp trong cơ quan, tạo điều kiện tốt để các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo công khai, cụng bằng trong giải quyết. Xây dựng được các quy trình giải quyết công việc, quản lý tài chính, quản lý hồ sơ cán bộ, công tác điều hành quản lý được nền nếp.

TTXVN đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin với việc xây dựng hệ thống tác nghiệp sản xuất thông tin trực tuyến giữa các Ban biên tâp, Toà soạn báo và các Cơ quan thường trú ở trong nước và ngoài nước, trong công tác quản lý với hệ điều hành tác nghiệp, tạo điều kiện không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Công tác quản lý của ngành đã được thực hiện tốt, đi vào nền nếp, ứng dụng được tin học hoá vào công tác quản lý, giảm bớt lượng giấy tờ và tiết kiệm được thời gian làm việc. Nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về cải cách hành chính đã có tiến bộ rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho TTXVN, góp phần xây dựng TTXVN trở thành hãng thông tấn quốc gia có vị thế và vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)
Mãi tự hào phóng viên Thông tấn xã Giải phóng
Mãi tự hào phóng viên Thông tấn xã Giải phóng

Thông tấn xã Giải phóng ra đời cách đây tròn 60 năm (12/10/1960 - 12/10/2020). Trong hơn 15 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền trên chiến trường miền Nam, rất nhiều phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng đã cống hiến, thậm chí đã ngã xuống cho dòng thông tin chảy mãi. Với nhiều người, thời gian sống và làm việc tại Thông tấn xã Giải phóng đã để lại rất nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN