Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo nguyên tắc nào?

Bạn đọc hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử hoạt động theo nguyên tắc nào?

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (bao gồm các Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử, các Tổ bầu cử) hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Các quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia, của các Ủy ban bầu cử ở các đơn vị hành chính được thông qua và thể hiện dưới hình thức nghị quyết.

V.T/Báo Tin tức
Việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp quận, huyện, xã, phường được thực hiện như thế nào?
Việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp quận, huyện, xã, phường được thực hiện như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thuộc trung ương; Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn được thành lập như thế nào?  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN