Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 101/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/10/2019.

Chú thích ảnh

I. Thông Tin Chung Về Các Đợt Chào Bán

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (‘Tổ Chức Phát Hành”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 101/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

2. Mệnh giá:     100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn Đồng)

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 30.000.000 (ba mươi triệu) trái phiếu, bao gồm:

- Đợt 1: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu NPMPO2022_01; và

- Đợt 2: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu NPMPO2022_02; và

- Đợt 3: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu NPMPO2022_03;

II. Thông Tin Về Trái Phiếu Chào Bán Đợt 3

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

2. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

3. Số điện thoại: +84 208 3824 063

4. Số Fax : +84 208 3824 063

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

6. Trái phiếu chào bán

• Tên trái phiếu: NPMPO2022_03 (“Trái Phiếu”)

• Mã trái phiếu: NPM08202301

• Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

•  Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

• Số lượng đăng ký chào bán: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu;

• Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có

• Thời hạn trái phiếu:  3 (ba) năm kể từ ngày phát hành

• Kỳ hạn trả lãi: Lãi trả sau, định kỳ 6 (sáu) tháng/lần

• Lãi suất        

- Lãi suất cho năm đầu tiên: 10% (mười phần trăm)/năm; và

-  Lãi suất cho mỗi 6 (sáu) tháng tiếp theo: Tổng của 3,1% (ba phẩy một phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành phố Hà Nội) và Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

7. Khối lượng vốn cần huy động: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng)

8. Mục đích huy động vốn: Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.

9. Giá bán ra công chúng: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

•  Đối với nhà đầu tư tổ chức: Tối thiểu 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu;

•    Đối với nhà đầu tư cá nhân: Tối thiểu 50.000 (năm mươi nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 5.000.000.000 VND (năm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

11. Xử lý khi số lượng trái phiếu đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu chào bán

•  Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán.  

• Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 (một) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 (không).

• Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn, Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết (nếu có).

12. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 18/07/2020 đến ngày 07/08/2020

Tổ Chức Phát Hành chỉ định cho Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”) được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của các bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành (được quy định tại Mục 15 của Thông báo này), ký và gửi xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua.

Khách hàng nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, TCBS sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của TCBS vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

13. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản Cáo Bạch

• Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:    

Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

-  Địa chỉ: Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Hotline: 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu (theo hình thức trực tiếp tại địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu) được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại https://www.tcbs.com.vn/home

•  Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:    Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại https://www.tcbs.com.vn/ và https://masangroup.com/masanresources/npmc/investor/

14. Ngày phát hành dự kiến: 07/08/2020

15. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua Trái Phiếu

• Tên tài khoản: Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

•  Số tài khoản: 19123027668149

• Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Khối Ngân Hàng Bán Buôn

16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư

• Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;

• Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;

• Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;

• Cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu;

• Nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu; và

• Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 07 năm 2020

TM. CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Đã ký và đóng dấu]

Nguyễn Thiều Nam

Những triển vọng mới từ mỏ đa kim Núi Pháo
Những triển vọng mới từ mỏ đa kim Núi Pháo

Mỏ đa kim Núi Pháo do Công ty CP Tài Nguyên Masan (MSR) quản lý và vận hành được biết đến là mỏ vonfram hàng đầu thế giới, là doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản Việt Nam. Những đóng góp từ Masan Tài Nguyên đã góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, thay đổi diện mạo vùng quê còn khó khăn… Đặc biệt, với sự đầu tư lên tới hàng tỷ USD, Masan Tài Nguyên đãthay đổi cách nhìn của nhiều người từ một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trở thành nhà máy sản xuất, chế biến khoáng sản hiện đại với công nghệ hàng đầu thế giới, là một trong những “ông lớn” quyết định cán cân xuất khẩu vonfram trên thị trường quốc tế, góp phần hiện thực mục tiêu “đưa nguồn tài nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành vật liệu công nghệ cao toàn cầu”.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN