Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Hải Dương đề ra nhiều biện pháp, bao gồm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. 

Chiều 1/12, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo về cuộc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; báo cáo kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng năm 2023…

Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương… Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc.

Tỉnh Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và là theo Bác.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Quy định về nêu gương của Đảng; gắn việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân…Lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy thực hiện nghiêm các quy tắc trong sinh hoạt Đảng; đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên nghiêm túc, đúng quy định; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, quản lý cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của từng chức danh, nhất là cán bộ trong quy hoạch.

Các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm kịp thời đã được chỉ ra sau kiểm điểm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Các cấp ủy thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các Ban xây dựng Đảng của cấp ủy cùng cấp và với cơ quan Thanh tra, cơ quan Tư pháp có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Hải Dương tăng cường kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đẩy mạnh phát huy dân chủ trong Đảng, lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý những biểu hiện lệch lạc, vi phạm kỷ luật Đảng, có biểu hiện suy thoái; xử lý nghiêm các vi phạm. Các cấp ủy thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị cần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực cũng như việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2023; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp ủy các cấp.

Trong năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.066 đảng viên và 1.164 tổ chức đảng; giám sát 968 đảng viên và 727 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 244 đảng viên và 4 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 33 tổ chức Đảng và 95 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 33 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 95 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 37 đảng viên. Tiến hành kiểm tra 636 tổ chức Đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giám sát chuyên đề 522 đảng viên và 486 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 93 đảng viên…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Đà Nẵng: Dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền
Đà Nẵng: Dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền

Sáng 11/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN