Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp Hành Trung ương (khóa X):

Bước tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI của Đảng

Chiều 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra sau hơn một tuần làm việc.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các đề án. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị; biểu thị sự đồng tình với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị; nhất trí thông qua Nghị quyết về các vấn đề đã được xem xét, quyết định. Những nội dung được Hội nghị Trung ương thảo luận và quyết định lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nền kinh tế phục hồi khá nhanh

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011, Hội nghị Trung ương cho rằng: Năm 2010, nền kinh tế đã có bước phục hồi khá nhanh, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, đang lấy lại được đà tăng trưởng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Sản xuất, kinh doanh phát triển, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, ngành xây dựng có giá trị tăng thêm cao nhất trong nhiều năm qua. Sản xuất nông nghiệp ổn định, an ninh lương thực được giữ vững. Thị trường trong và ngoài nước đã được khai thác tốt hơn, xuất khẩu tăng, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đều tăng cao hơn năm trước. Các cân đối vĩ mô cơ bản đã được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, lãi suất ngân hàng được điều chỉnh giảm, bội chi giảm so với dự kiến, lạm phát được kiềm chế, huy động được khối lượng vốn khá lớn cho đầu tư phát triển, nhập siêu giảm. An sinh xã hội tiếp tục được chăm lo tốt hơn. Công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hợp tác, hội nhập quốc tế được thúc đẩy. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 được Hội nghị Trung ương 13 thảo luận: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7 - 7,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 2.000 USD, tăng 1,7 lần năm 2010; năng suất lao động năm 2015 gấp 2 lần năm 2010. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, kiểm soát nhập siêu đến năm 2015 còn dưới 15% kim ngạch xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP. Giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, bình quân 5 năm ở mức dưới 5% GDP, phấn đấu đến năm 2015 còn 4,5%. Giữ mức nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia ở mức an toàn. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 55% tổng lao động xã hội; tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm, tỉ lệ che phủ rừng vào năm 2015 đạt 42%. Đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới...

Trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo nói trên và những quyết định của Đại hội về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, sau Đại hội XI, Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách 5 năm 2011 - 2015 với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và các nhiệm vụ cụ thể để trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Quốc hội khóa XIII trong năm 2011.

Đạt được những thành tựu nói trên trong năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, một năm có nhiều sự kiện quan trọng và khó khăn, thách thức to lớn là điều có ý nghĩa, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp tích cực của toàn dân, toàn quân và các doanh nghiệp.

Chỉ rõ mặt hạn chế, yếu kém trong năm 2010 cần phải khắc phục, Tổng Bí thư cho rằng: Những yếu kém đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là do: Năm qua, nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; nhiều thiên tai và dịch bệnh khó lường. Công tác quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề cụ thể còn nhiều bất cập. Đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung vào các trọng tâm, trọng điểm; nhiều dự án đầu tư triển khai chậm, kéo dài trong nhiều năm; vốn đầu tư bị xé nhỏ hoặc để thua lỗ, thất thoát nặng nề. Công tác dự báo, đề xuất của một số cơ quan tham mưu, giúp việc còn yếu kém và chưa ngang tầm với yêu cầu.

6 nhóm giải pháp trong năm 2011

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, các cân đối lớn, định hướng về phát triển các ngành, các lĩnh vực và 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2011. Đó là: Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; Thực hiện các biện pháp, chính sách tài chính, tiền tệ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Tăng cường các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu; Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước. Trên cơ sở những định hướng này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét và quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2011.

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015, Hội nghị Trung ương cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sắp tới sẽ còn thảo luận và cho ý kiến quyết định về các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm nhằm tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do đó, tại Hội nghị lần này, Trung ương thảo luận và cho ý kiến về những quan điểm phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách trong 5 năm tới. Đó là: Phát triển nhanh phải gắn với phát triển bền vững. Đổi mới đồng bộ về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Phát huy mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học - công nghệ ngày càng cao, đồng thời, hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Ban Chấp hành Trung ương cho rằng: Việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố vừa qua bước đầu đạt được một số kết quả, khẳng định chủ trương thí điểm là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu cải cách bộ máy hành chính nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cần kịp thời có giải pháp và tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết. Thực tế cho thấy, đây là vấn đề rất hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị cần được tiến hành thận trọng, có bước đi thích hợp. Thời gian thí điểm còn ngắn nên chưa có đủ những căn cứ để đánh giá chính xác và đầy đủ. Do đó, Hội nghị Trung ương quyết định tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường tại 10 tỉnh, thành phố như Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII đã quyết định.

Tiếp tục chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XI của Đảng

Hội nghị Trung ương lần này đã thảo luận và thực hiện tiếp một bước hết sức quan trọng phương án công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ trình Đại hội lần thứ XI của Đảng. Trên cơ sở của chủ đề Đại hội XI của Đảng cũng như của tình hình, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng ta trong nhiệm kỳ tới và với một tầm nhìn xa hơn, Hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích kỹ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Căn cứ vào Phương hướng và quy trình công tác nhân sự, căn cứ vào ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, Tiểu ban Nhân sự của Đại hội XI sẽ phân tích, tổng hợp các ý kiến và chuẩn bị phương án nhân sự để trình Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) tiếp tục xem xét, cho ý kiến, bảo đảm cho việc chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XI của Đảng đạt kết quả tốt nhất.

Nhấn mạnh thời gian tổ chức Đại hội XI của Đảng đang đến gần, công việc chuẩn bị cho Đại hội còn nhiều, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy đảng các cấp cần có kế hoạch để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trước mắt, cần tích cực chỉ đạo việc khắc phục nhanh chóng các hậu quả nặng nề của lũ lụt vừa qua gây ra cho các tỉnh miền Trung, tiếp tục có những biện pháp chia sẻ những khó khăn, tổn thất của nhân dân ở vùng bị hại. Đồng thời, cần lãnh đạo tốt việc tổ chức đại hội đảng ở các tỉnh, thành phố và các đơn vị còn lại theo đúng kế hoạch; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2010; có phương án triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011; tham gia chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vào cuối năm cũng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2011 thành công tốt đẹp.

lCũng trong hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bằng hình thức cảnh cáo, để đồng chí Đinh Văn Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, nghỉ công tác để nghỉ hưu, do có các khuyết điểm, vi phạm: (1) Với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Thường trực Tỉnh ủy trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và công tác cán bộ; (2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo của Đảng, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy định số 51 - QĐ/TW của Ban Bí thư; (3) Vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên và phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2006 - 2010 và thống nhất nhận định: Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, nước ta đã tranh thủ được thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu, đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; tiềm lực và quy mô nền kinh tế tiếp tục tăng lên; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm ước đạt 7%; GDP theo giá thực tế tính theo đầu người năm 2010 dự kiến đạt 1.160 USD, vượt kế hoạch đề ra; cán cân kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiềm chế; an ninh tài chính quốc gia được bảo đảm; giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5%; đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu thiên niên kỷ; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, có kết quả bước đầu. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng, uy tín quốc tế của đất nước tiếp tục được nâng cao.

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản