Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 868/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 10/2018 của Chính phủ. Trong đó, một nội dung quan trọng mà Bộ sẽ tiến hành thực hiện là quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tinh giản biên chế theo lộ trình

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Trong đó, Bộ xác định chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; đến năm 2025 giảm 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.
         
Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác tinh giản biên chế theo tinh thần của Đảng, Nhà nước, pháp luật. Trên cơ sở đề án và kế hoạch tinh giản biên chế khối cơ quan hành chính của Bộ giai đoạn 2015-2021; Đề án và kế hoạch tinh giản biên chế khối các cơ quan hành chính giai đoạn 2015-2021 đã được Bộ trưởng phê duyệt, giai đoạn 2015-2017, Bộ đã giải quyết 69 trường hợp. Trong đó năm 2015 là 4; năm 2016 là 49 và năm 2017 là 16 trường hợp, tổng kinh phí là 7,7 tỷ đồng.

Mặt khác, Bộ tiến hành quản lý chặt chẽ biên chế trong các cơ quan hành chính thuộc Bộ; chấm dứt sử dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ có tính chất thường xuyên trong các cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, Bộ ban hành định mức biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) của các đơn vị sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định; có kế hoạch, giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức, số người lao động vượt quá số biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Hai năm liên tiếp không hoàn hành nhiệm vụ sẽ bị loại

Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nêu rõ: Các đơn vị chức năng của Bộ sẽ tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%. Đồng thời, thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới theo quy định của Chính phủ; thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm theo quy định hiện hành. Với những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa ra khỏi đội ngũ.

Bên cạnh đó, Bộ tiến hành thực hiện "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" theo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị; thí điểm thi tuyển, thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện nghiêm quy định về số lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu, điều chuyển công tác thì không bổ sung. Đồng thời, đơn vị phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm. 

Mặt khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập sẽ thực hiện đào tạo lại hoặc giải quyết chế độ, chính sách.

Đặc biệt là, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các cơ chế, chính sách để thu hút công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, trong đó tập trung thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Thanh Giang (TTXVN)
Thanh Hóa: Dự kiến tinh giản biên chế hơn 7.000 công chức, viên chức
Thanh Hóa: Dự kiến tinh giản biên chế hơn 7.000 công chức, viên chức

Thực hiện việc tinh giảm biên chế trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định dự kiến tinh giảm hơn 7.000 công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN