Bình Dương: Tinh gọn bộ máy, chọn người tài không chọn người thân

Kết quả từ năm 2015 đến tháng 5/2018, riêng khối Đảng, đoàn thể, chính quyền của thị xã Thuận An, Bình Dương, đã giảm 10 biên chế, khối xã, phường đã giảm 91 biên chế, còn 367/458 biên chế.

Trước khi có nghị quyết 18 của Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 - NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Chủ động tinh giản biên chế

Kết quả từ năm 2015 đến tháng 5/2018, đối với khối Đảng, đoàn thể, chính quyền của thị xã Thuận An đã giảm 10 biên chế, khối xã, phường đã giảm 91 biên chế, còn 367  biên chế /458 biên chế (theo Quyết định 475/QĐ-SNV ngày 01/6/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương) và không tính trưởng Công an. Đáng chú ý ở Thuận An hiện có 4/7 xã, phường là đơn vị hành chính loại I theo quy định được bố trí 2 chức danh Phó chủ tịch UBND (1 văn xã, 1 kinh tế) nhưng khi thực hiện tinh gọn bộ máy đã chủ động sắp xếp tinh gọn còn 1 Phó chủ tịch.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong tinh giản biên chế thời gian qua, căn cứ mục đích, yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban thường vụ Thị ủy Thuận An đã xây dựng kế hoạch số 47-KH/TU ngày 28/02/2018 phù hợp với tình hình của địa phương và đã triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Trước mắt, trong tháng 5/2018, Thuận An sẽ thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh như Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy kiêm Chánh Thanh tra thị xã. Từ năm 2018- 2021, Thuận An sẽ thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh như Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. Trưởng Ban Dân vận Thị ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã. Phó Trưởng phòng Văn hóa - thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao. Giảm 1 chức danh Phó chủ tịch HĐND thị xã, số lượng cấp phó của các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, UBND thị xã phù hợp đặc điểm từng cơ quan trong quá trình thực hiện. Thí điểm sáp nhập Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND-  UBND thị xã. Trung tâm phát triển Quỹ đất về Ban quản lý dự án- đầu tư xây dựng thị xã. Trạm chăn nuôi thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông thành một Trung tâm trực thuộc thị xã. Thực hiện Văn phòng chung đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thị xã (trừ Liên đoàn Lao động).

Ngoài ra, Thuận An còn xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thị xã. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử; cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở thị xã, xã- phường bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Đối với cấp xã phường, từ 2018-2020, Thuận An thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch HĐND. Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở những nơi có đủ điều kiện. Triển khai thực hiện mô hình bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng ấp, khu phố. Thuận An xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng, phó ấp, trưởng khu phố chưa là đảng viên. Thực hiện nghiêm, nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố.

Chọn người tài, không chọn người thân

Theo Bí thư Thị ủy Thuận An Đỗ Thành Tâm, Thị ủy xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là công việc khó, nhạy cảm vì đụng chạm đến lợi ích nhiều người. Tâm lý chung của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương xã, phường trên địa bàn thị xã Thuận An chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt vì nghĩ rằng Thuận An là địa bàn có số dân nhập cư đông, áp lực công việc nhiều. Mặt khác, giảm thì không biết giải quyết thế nào vì đa số làm lâu năm, quen biết, khó xin công việc khác; cán bộ ở lại sẽ làm nhiều việc hơn, bộ máy có hoạt động hiệu quả không ?

Sau khi xem xét thực trạng đội ngũ cán bộ công chức nói chung và ở thị xã, xã phường trên địa bàn Thuận An nói riêng, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An nhận thấy: Một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao, trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm. Công chức trẻ chiếm tỷ lệ cao nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa phát huy hết vai trò tham mưu. Khối lượng công việc ở một số chức danh được phân bổ chưa hợp lý, một số chức danh khối lượng công việc còn ít, thời gian nhàn rỗi nhiều nên chưa phát huy được hết khả năng làm việc. Việc điều động các chức danh công chức sang chức danh của những người hoạt động không chuyên trách gặp nhiều khó khăn do chế độ chính sách chưa đồng bộ. Chưa có chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút người tài giỏi tham gia vào bộ máy, nhất là đối với một số người trẻ có trình độ chuyên môn cao. Chế độ tiền lương của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường còn thấp, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu ổn định cuộc sống trong thời điểm hiện nay dẫn đến việc đầu tư công sức, trí tuệ vào công việc còn chưa cao.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thị ủy Thuận An đã xác định để đảm bảo hài hòa mục tiêu Nghị quyết đề ra mà không làm xáo trộn bộ máy, tránh trường hợp xảy ra chuyện giải thể chỗ này nhưng chỗ kia lại phình ra trên địa bàn, Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị ở các cấp, các ngành hoặc lồng ghép nội dung tinh giảm biên chế vào các cuộc họp, hội nghị để quán triệt nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh, thị xã trong toàn đảng bộ để cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ công chức nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết và thống nhất trong thực hiện.

Mặc dù với quyết tâm chính trị cao nhưng Thuận An không thực hiện nóng vội, cầu toàn mà đưa ra lộ trình cụ thể, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ; đồng thời, bộ máy không bị xáo trộn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Đối với thị xã, trước mắt thực hiện sắp xếp, tinh giảm những đơn vị đủ điều kiện.Còn ở xã phường thì chỉ đạo phường Lái Thiêu làm điểm của thị xã để rút kinh nghiệm chung.

Bí thư Thị ủy Thuận An Đỗ Thành Tâm nói: Trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biến chế phải công tâm, khách quan, đoàn kết. Thuận An lựa chọn cán bộ công chức phải có năng lực, trách nhiệm, đảm đương được nhiệm vụ đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thị ủy Thuận An chọn người tài ở lại làm việc, kiên quyết không giữ lại người thân, người quen. Điều đầu tiên là phải chọn tiêu chí  sắp xếp cán bộ làm sao cho phù hợp. Trước tiên lãnh đạo phải xác định công tác tinh giảm biên chế là phải hết sức công tâm, khách quan chọn những người tài là những người có năng lực trình độ để chúng ta bố trí công việc còn lại. Để đánh giá được cán bộ thì Thị ủy rà sót lại hiệu quả công tác hằng năm,trong đó đặc biệt là năm 2017 làm cơ sở đánh giá năng lực cán bộ.

Mạnh dạn tinh giản những người năng lực hạn chế

Thuận An đã mạnh dạn vận động tinh giản,  cho nghỉ việc với những người năng lực hạn chế, không đảm đương được nhiệm vụ, những người đã đủ năm hưởng chế độ hưu nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Việc tinh giản biên chế ảnh hưởng lớn đến tâm lý, tâm tư, tình cảm của cán bộ đã có quá trình tham gia, cống hiến ở địa phương.

Thị xã Thuận An chủ động kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét, hỗ trợ chính sách tạo điều kiện cho số người tinh giảm biên chế tìm việc làm mới phù hợp. Đồng thời, thống nhất giao địa phương sử dụng kinh phí khoán để giải quyết hợp lý nhằm góp một phần chế độ chính sách cho số cán bộ nghỉ việc.

Thị xã Thuận An mạnh dạn rà soát lại số cán bộ có quá trình công tác trên 20 năm đã đủ thời gian thời gian công tác, đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng tuổi đời còn thì cũng xem lại năng lực, trình độ. Điều kiện hiện nay là thực hiện tin học hóa trong quản lý hành chính nhà nước, nếu năng lực của cán bộ hạn chế thì vận động họ xin nghỉ hưu sớm.  Còn đối với số cán bộ trẻ hiện nay là trong quá trình tham gia công tác thấy rằng có điều kiện phát triển không được thì cũng vận động nghỉ để chuyển công tác khác phù hợp.

Theo kế hoạch của Thị xã Thuận An đến năm 2021 sẽ giảm ít nhất 326 biên chế, hợp đồng. Cụ thể, cán bộ, công chức cấp thị xã giảm 98 người, gồm có khối Đảng, đoàn thể giảm 28 người, khối nhà nước giảm 70 người và cán bộ, công chức cấp cơ sở giảm 228 người, gồm có xã- phường giảm 188 người, khu ấp giảm 40 người. Với quyết tâm chính trị cao, Thị xã Thuận An xác định rõ các cấp, các ngành phải nghiêm túc thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn thị xã, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị.

Theo Bí thư Thị ủy Thuận An Đỗ Thành Tâm, Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Đồng thời, có biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả tinh gọn bộ máy; kiên quyết xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Ngành Lao động tập trung rà soát, tinh gọn bộ máy hoạt động
Ngành Lao động tập trung rà soát, tinh gọn bộ máy hoạt động

Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là Bộ quản lý đa lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN