Ngành Lao động tập trung rà soát, tinh gọn bộ máy hoạt động

Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là Bộ quản lý đa lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành chương trình hành động cụ thể.

Không thành lập phòng trong các vụ tham mưu

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là Bộ quản lý đa lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Cụ thể, rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối; không thành lập mới tổ chức trung gian; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng trong cục; không chuyển các vụ thành Cục, Tổng cục; không thành lập phòng trong vụ tham mưu thuộc Bộ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định; hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ để thu gọn đầu mối, theo lộ trình; sắp xếp, sáp nhập giảm tối đa các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng đến giảm biên chế công chức, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo lộ trình, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế giao năm 2015; giảm số lượng cấp phó của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo đơn vị; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính, đáp ứng các điều kiện cần thiết khác cho công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước...

Năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, hoàn thiện tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; rà soát, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, theo hướng thu gọn đầu mối đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có cùng chức năng, nhiệm vụ hoặc cùng trụ sở trên cùng địa bàn. Phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với năm 2015 và đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với năm 2021.

Cụ thể, Bộ rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ nhằm giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, gắn với quá trình cơ cấu lại ngành khoa học và công nghệ.

Đến năm 2021, cơ bản chỉ có một đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ hoặc chỉ có một đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị còn lại hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. Đối với lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, Bộ tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mô hình, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; thực hiện chuyển đổi hoạt động của một số đơn vị đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công sẽ phát triển theo hướng mở rộng chức năng, nhiệm vụ. Ảnh minh họa: Nguyễn Cúc/TTXVN

Bộ tổ chức lại các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng đang được giao thực hiện chức năng chăm sóc các đối tượng mang tính chất đặc thù, chuyên sâu của ngành; sắp xếp lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng; ban hành quy định, thực hiện hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội có cùng trụ sở trên cùng địa bàn hoặc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng trực thuộc Bộ; xây dựng Đề án phát triển các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công theo hướng mở rộng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều chỉnh đề xuất quy hoạch mạng lưới các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở sự nghiệp công lập khác của bộ, ngành phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Cùng đó, Bộ rà soát, điều chỉnh biên chế sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế của Bộ, trong đó xác định chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; đến năm 2025 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức, số người lao động vượt quá số biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính).

Thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); phân loại viên chức theo vị trí việc làm, sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%.

Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác sẽ không được bổ sung. Các đơn vị xây dựng giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất.

Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm; thực hiện đào tạo lại hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập...

Căn cứ Chương trình hành động, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả; cụ thể hóa các nội dung của Chương trình hành động trong kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị...

Phúc Hằng (TTXVN)
Bộ Nội vụ giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Bộ Nội vụ giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định, Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN