Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách là bao nhiêu người?

Bạn đọc hỏi: Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính được căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

- Đối với cấp tỉnh, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tối đa là hai người; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của HĐND tối đa là hai người, trừ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.  

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tối đa là ba người; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên ở mỗi Ban của HĐND thành phố tối đa là bốn người.

Đối với thành phố Đà Nẵng, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tối đa là hai người; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của HĐND thành phố tối đa là ba người.

- Đối với cấp huyện, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tối đa là hai người; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của HĐND tối đa là hai người.

- Đối với cấp xã, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND là một người.

V.T/Báo Tin tức
Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử gắn với từng giai đoạn chuẩn bị, tổ chức bầu cử
Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử gắn với từng giai đoạn chuẩn bị, tổ chức bầu cử

Tiểu ban tuyên truyền và các địa phương tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử; gắn với từng giai đoạn quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử để tạo sự thống nhất về nhận thức, về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, để Ngày bầu cử là trở thành Ngày hội của toàn dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN