Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Tỉnh Tuyên Quang xác định các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch và phần tử xấu; rà soát, phát hiện, giáo dục, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Tuyên Quang tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên các cấp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Tỉnh Tuyên Quang nêu một số kiến nghị với Trung ương như: hướng dẫn cụ thể các mức độ của biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; sớm ban hành quy định về bảo vệ cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; quy định và hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra.

Tuyên Quang đã có những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết như, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định và lựa chọn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một việc “điển hình” trong công tác xây dựng Đảng và đã ban hành Đề án số 16-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025”.

Qua một năm thực hiện, bước đầu chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng viên được khẳng định. Tuyên Quang đã xây dựng và ban hành Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở cơ quan cấp tỉnh về xã công tác (giai đoạn 2017-2020). Sau 2 năm triển khai đề án, cán bộ biệt phái đã thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” giữa cơ sở với các cấp, ngành, phản ánh kịp thời kiến nghị, đề xuất của cơ sở để cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xây dựng Đề án thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2023 nhằm đổi mới công tác thi tuyển công chức, viên chức theo hướng nâng cao chất lượng, kiểm định chặt chẽ “đầu vào”, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thống nhất về mặt bằng kiến thức trong tuyển dụng; xây dựng và ban hành Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/5/2020 về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (quy định) nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm nêu gương. Sau thời gian thực hiện, nhiều việc được giao đã có kết quả, sản phẩm cụ thể, các việc tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết…

Năm năm qua, với những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được mục tiêu trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Tin, ảnh: Vũ Quang (TTXVN)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, chiều 16/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN