Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, chiều 16/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đoàn kiểm tra đánh giá: Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” nghiêm túc. Trong việc thực hiện có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cho các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Đoàn Chủ tịch ban hành một số văn bản quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động công đoàn; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp; ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu. Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được phát huy, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định, quy chế của Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; rà soát, đánh giá và sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình hoặc tín nhiệm thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được tăng cường và đẩy mạnh hơn; đã ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, quy định thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế như việc ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đồng bộ; một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Một số nơi chậm đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch thiếu giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, mang tính phong trào, chưa trở thành công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc quản lý tài sản của công đoàn (hoạt động của khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ) hiệu quả chưa cao…

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dân chủ, đoàn kết, thống nhất với quyết tâm chính trị rất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 101, Quy định 55, Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, qua đó giúp các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương một cách bài bản, cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thức hiện... Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đạt được qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Trung ương về nêu gương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp thu nghiêm túc, khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó cần có kế hoạch thật cụ thể để khắc phục hiệu quả những hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động; có nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm, góp phần tăng sức đề kháng cho đoàn viên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội...

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tập trung hoàn thành xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; rà soát, chấn chỉnh hoạt động các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, tiêu cực, tham nhũng. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát cùng cấp và kiểm tra cấp dưới, xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân sai phạm và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm chỉ đạo, phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động và các đoàn thể chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản