Giảm đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” theo đúng lộ trình và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

An Giang là tỉnh có quy mô dân số đông, bộ máy cán bộ lớn. Năm 2015 toàn tỉnh An Giang có 985 đơn vị sự nghiệp công lập; 192 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; 762 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện và 22 đơn vị sự nghiệp trực thuộc khối Đảng, đoàn thể.

Ông Thái Hữu Phép, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cho biết, trong công tác tinh giản biên chế bước đầu tỉnh An Giang đã đạt được các kết quả nổi bật từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế.

Theo đó, ở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 23/11/2015 về thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị để tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; kiện toàn sắp xếp nhân sự, nhất là nhân sự các phòng, ban chuyên môn trong phạm vi biên chế được giao cho phù hợp và đúng với vị trí việc làm.

Ở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, An Giang quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh An Giang với lộ trình thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021 giảm 163 người, tương đương 11% so với tổng biên chế hiện có của tỉnh là 1.486 người. Theo lộ trình, năm 2017, An Giang giảm 45 biên chế; năm 2018 giảm 31 biên chế; năm 2019 giảm 31 biên chế; năm 2020 giảm 25 biên chế và đến năm 2021 giảm 31 biên chế. Kết quả thực hiện đề án, trong năm 2017 và năm 2018, An Giang đã thực hiện đúng chỉ tiêu đề án là giảm 76 người so với năm 2016; giảm từ 1.486 biên chế xuống còn 1.410 biên chế.

Ở khối Nhà nước, thực hiện Đề án số 501/ĐA- UBND, ngày 13/8/2018 về “Tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2021”, trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh đã tinh giản được 135 biên chế công chức, chiếm 4,72%. Trên cơ sở đề án sắp xếp các sở, ban, ngành, giai đoạn 2019-2021 tỉnh sẽ giảm tiếp 153 biên chế; đảm bảo đến năm 2021 tỉnh An Giang sẽ giảm 288 biên chế (giảm 10%) theo quy định của Trung ương.

Đối với tinh giản biên chế khối sự nghiệp, năm 2015 tỉnh An Giang được giao 38.861 biên chế và năm 2018 được giao 34.678 biên chế. Từ năm 2015 đến nay, An Giang đã tinh giản được 4.192 biên chế, chiếm 10,72%, tiến độ thực hiện sớm hơn so với quy định của Trung ương...

Theo Ban Tổ chức tỉnh ủy An Giang, trong năm 2019, từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện tại An Giang sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế.

Trong đó, khối Đảng, tỉnh sẽ sắp xếp bộ máy bên trong Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng tỉnh; khối nhà nước sẽ sắp xếp các phòng, ban bên trong của sở, ban, ngành tỉnh; khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sẽ sắp xếp bộ máy bên trong khi có Quy định thay thế Quy định số 282- QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”...

Thanh Sang (TTXVN)
Nhiều vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế ở Thái Bình
Nhiều vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế ở Thái Bình

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, Thái Bình đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên quá trình thực hiện trên địa bàn tỉnh  vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN