50 năm TP Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc Bác Hồ - Bài 4: Củng cố hệ thống chính trị, gắn kết với nhân dân

Nhận thức sâu sắc nội dung về xây dựng Đảng cũng như về con người được Bác căn dặn trong Di chúc “Trước hết xây dựng Đảng”, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, vận dụng sáng tạo nhiều phương thức để thực hiện tốt việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Củng cố sức mạnh của Đảng

Đảng bộ Thành phố luôn quan tâm công tác lãnh đạo chính trị, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Thành phố luôn kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện xây dựng, chỉnh đốn mình để ngang tầm nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ Thành phố tăng cường, đạt kết quả quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trong nội dung xây dựng Đảng về chính trị, Đảng bộ Thành phố tập trung chú trọng nâng cao trình độ lý luận và tổng kết thực tiễn, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội; chú ý tổng kết những cách làm hay, học tập kinh nghiệm của các địa phương khác nhằm hướng tới việc đề ra một cách đúng đắn những chủ trương, đường lối phát triển Thành phố.

Trong nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng, Đảng bộ Thành phố tập trung thực hiện việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức lý luận, bồi dưỡng phát triển tư tưởng đi liền với kiểm tra, kiểm soát để củng cố nền tảng tư tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh loại bỏ mọi biểu hiện lệch lạc về nhận thức chính trị - tư tưởng, xa rời hay xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong nội dung xây dựng Đảng về tổ chức, Đảng bộ Thành phố chú trọng việc tạo nên sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng qua việc đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình.

Trong nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng bộ Thành phố xác định là một trong những tiêu chí quan trọng tạo nên ý chí, lòng kiên định, nhiệt tình cách mạng của cán bộ, đảng viên; xây dựng đạo đức là gốc, là nền tảng đối với mỗi người cán bộ, đảng viên bên cạnh việc bồi dưỡng công tác chuyên môn giúp năng lực được một cách toàn diện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Theo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) đã tạo sự chuyển biến trong việc ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tạo được sự quan tâm của người dân.

Thực hiện Nghị quyết này, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thành lập 40 nhóm công tác (do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng và phó các Ban Xây dựng Đảng của thành ủy trực tiếp làm trưởng nhóm) để dự, chỉ đạo và theo dõi, kiểm điểm ở các đảng ủy trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII).

Quán triệt lời di huấn trong Di chúc của Bác: "Ðảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân", Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh luôn bám sát những nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng để định hướng lãnh đạo công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Hội nghị Thành ủy lần thứ 22 (Khóa X) đã yêu cầu: Các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, công tác cán bộ nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự và nội dung cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố luôn coi trọng, tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Gắn kết máu thịt giữa Đảng và dân

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X lần thứ 30, ngày 9/7/2019. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào dân để xây dựng và phát triển được xác định trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã xác định mục tiêu: Xây dựng một Đảng bộ thực sự gắn bó với quần chúng, lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhằm cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền xa rời quần chúng.

Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải bám sát thực tiễn, trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của dân và kịp thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân; quan tâm nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; không ngừng nỗ lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...  

Việc củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ Thành phố với nhân dân TP Hồ Chí Minh chính là chìa khóa để huy động sức mạnh tổng hợp làm nên mọi thắng lợi trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thành phố.

Học tập theo tấm gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc, Đảng bộ Thành phố luôn xác định lấy dân làm gốc là nền tảng, là cốt lõi trong văn hóa chính trị của Đảng bộ Thành phố, trong mỗi người cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xem đó là chìa khóa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng đề ra. Chất lượng lãnh đạo của Đảng được đo lường tốt nhất bằng niềm tin, sự nhận thức của nhân dân đối với Đảng.

Để thực hiện yêu cầu này, Đảng bộ Thành phố xác định tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn dân cư và các loại hình cơ quan, đơn vị; chú trọng và thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; bám sát, nắm chắc tình hình nhân dân và thực hiện báo cáo về tình hình nhân dân hàng quý.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Bí thư Quận ủy, Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 2405-QĐ/TU ngày 7/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của Bí thư Thành ủy; Bí thư Quận ủy, Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Thành phố đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ đã tiếp nhận 723 tin phản ánh của nhân dân; trong đó qua báo chí là 139 tin, qua ý kiến của cử tri là 264 tin, qua phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, cán bộ đảng viên là 278 tin và qua giám sát của HĐND là 42 tin.

Đến nay, 543 tin đã được xác minh và xử lý nghiêm (chiếm 80%), 146 tin đang trong quá trình xử lý. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật 74 đảng viên (khiển trách 37, cảnh cáo 26, cách chức 6, khai trừ Đảng 5). Chính quyền các cấp đã xử lý kỷ luật 55 công chức, viên chức (khiển trách 30, cảnh cáo 11, giáng cấp, chuyển công tác 9, cách chức 2, buộc thôi việc 3).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, việc triển khai Quy định 1374 trong năm thứ 2 đã dần khẳng định: Ý kiến trực tiếp của nhân dân, khi được Đảng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc là nguồn thông tin không bao giờ cạn giúp cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời chấn chỉnh đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng, nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bài cuối: Tiếp tục soi rọi Di chúc của Bác vào thực tiễn

Anh Tuấn (TTXVN)

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản