Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 9/5, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến văn hóa, con người Việt Nam.

Đặc biệt là huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với các hoạt động, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, đấu tranh, loại bỏ sản phẩm, thông tin xấu độc, xuyên tạc, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục…

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng người Cần Thơ “trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch” trong giai đoạn mới; duy trì việc xây dựng danh hiệu người Cần Thơ tiêu biểu; phát huy giá trị truyền thống, kết hợp hiện đại, thể hiện bản chất, đặc trưng riêng của người Cần Thơ; nâng cao giá trị về đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tự hào và tôn vinh lịch sử văn hóa của dân tộc…

Kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn thành phố Cần Thơ đó là Thành ủy đã ban hành Chương trình số 52, với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết, đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của thành phố. Các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình số 52 của Thành ủy và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến văn hóa.

Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong các cấp, ngành, địa phương và nhân dân về chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhất là việc xây dựng con người Cần Thơ phát triển toàn diện, theo chuẩn mực “trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch” được thành phố quan tâm thực hiện, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 33. 

Bốn nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết được cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người được tăng cường; thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần phục vụ kịp thời các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW thời gian qua trên địa bàn còn gặp một số hạn chế. Một số nơi chưa nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo quan điểm, chủ trương của Đảng. Một số hoạt động văn hóa, nhất là các lễ hội tổ chức chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của thành phố; tình trạng vệ sinh môi trường, rác thải đang là vấn đề bất cập, chưa có giải pháp xử lý triệt để. Các sản phẩm văn hóa chưa phong phú, đa dạng; chất lượng hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân…

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Ngọc Thiện (TTXVN)
Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 202/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban, tại kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN