Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước từ lực lượng nòng cốt công đoàn, đoàn thanh niên

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung lớn được Trung ương thảo luận, xem xét và quyết định. Hội nghị đã thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở…; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ quan trọng để doanh nghiệp nhà nước phát triển, giữ được vị trí, vai trò trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Việc tạo nguồn và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước phải được chú trọng từ lực lượng nòng cốt công đoàn, đoàn thanh niên.

Xác định rõ nguồn phát triển đảng viên

Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, doanh nghiệp nhà nước có vị trí, vai trò đặc biệt trong đường lối, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Doanh nghiệp nhà nước làm lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo, nền tảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, ổn định chính trị, xã hội của đất nước; giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ then chốt để doanh nghiệp nhà nước thực hiện vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiện, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, 2 đảng bộ cơ quan. Toàn Đảng bộ Khối có 1.169 tổ chức cơ sở đảng với 5.568 chi bộ trực thuộc và 87.428 nghìn đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đã làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp, công nhận chính thức đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, thủ tục. Đảng viên mới kết nạp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Theo ông Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương), doanh nghiệp nhà nước sử dụng số lượng lao động lớn, chất lượng cao, đa số được đào tạo bài bản, có kỹ năng thành thạo và nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, là nguồn quan trọng để phát triển đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện nền nếp nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, quá trình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua đã làm số lượng doanh nghiệp giảm mạnh, số lượng doanh nghiệp nhà nước hiện nay tập trung ở khối doanh nghiệp Trung ương, số doanh nghiệp nhà nước ở các tỉnh, thành phố còn rất ít. Do vậy, định hướng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước cũng là định hướng phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp Trung ương.

Trên cơ sở tiêu chuẩn đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, ông Phan Mạnh Khởi cho rằng, việc xây dựng tiêu chuẩn quần chúng để phát triển đảng góp phần đảm bảo chất lượng và phù hợp với trình độ, năng lực, phẩm chất của người lao động. Do đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc khảo sát nguồn phát triển đảng, tổng hợp để xác định chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm kỳ và từng năm, xác định nguồn phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ Khối cũng như của từng đảng bộ trực thuộc; trong đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức đoàn thanh niên và tổ chức công đoàn trong phát triển đảng viên.

Một trong những đơn vị phát huy tốt vai trò tổ chức công đoàn trong phát triển đảng viên là Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà. Trên tinh thần xác định, phát triển đảng viên đội ngũ công nhân và người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng, nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong các doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, một trong những giải pháp quan trọng các cấp ủy thực hiện là phát huy vai trò các đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên để tạo môi trường và bồi dưỡng các quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động công đoàn đã tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, phẩm chất cũng như tạo động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động; từ đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng. Với những nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với những giải pháp toàn diện, trong nhiệm kỳ Đại hội XI Công đoàn Tổng công ty, các cấp công đoàn trong toàn Tổng công ty đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 1.189 đoàn viên ưu tú, trong đó có 1.082 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

Coi trọng chất lượng và số lượng

Với vai trò là “sợi dây truyền nối” giữa Đảng với công nhân, viên chức, lao động, trong gần 93 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức công đoàn có vai trò tiên phong trong việc phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, phát huy vai trò “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, công tác phát triển Đảng trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Thông qua các phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, đã phát hiện, tạo điều kiện để những nhân tố tích cực từ tổ chức đoàn, tổ chức công đoàn được cống hiến, rèn luyện, thử thách và phấn đấu trở thành đảng viên.

Tiêu biểu, 5 năm qua, tổ chức công đoàn của Đảng ủy Khối đã phát động hơn 300 đợt phong trào thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo, điển hình phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; đã phát hiện nhiều nhân tố mới đóng góp tích cực vào sự phát triển doanh nghiệp. 477 sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, ước tính giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2021, 56.529 đoàn viên công đoàn tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 52.182 đoàn viên công đoàn được giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 36.229 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

Tổ chức Đoàn xây dựng kế hoạch tạo nguồn phù hợp với các chỉ tiêu kết nạp đảng hằng năm và trong cả nhiệm kỳ của tổ chức đảng; xây dựng chương trình rèn luyện đoàn viên nhằm đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm, tạo nguồn cho việc bình chọn đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” được triển khai rộng rãi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước như: “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản thân và trưởng thành về mọi mặt. Giai đoạn 2015-2021, đã có 24.892 đoàn viên ưu tú tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 19.933 đoàn viên ưu tú được tổ chức đoàn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 15.689 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong công tác phát triển đảng viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục tham mưu cho cấp ủy công tác kiểm tra, giám sát việc phát triển đảng viên, thống nhất việc lấy kết quả giới thiệu nguồn phát triển đảng viên là tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức công đoàn, đoàn thanh viên ở mỗi cấp hằng năm, nhưng tránh tình trạng qua loa, đại khái, hợp thức hóa việc đề xuất cấp ủy về công tác kết nạp đảng viên.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng. Lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn đoàn viên, công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng; đồng thời, lựa chọn những cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú có trình độ, triển vọng phát triển tốt để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy và lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Long Hải cho rằng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác phát hiện, tạo nguồn; chủ động bám sát kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm của cấp ủy để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo các quy định của Đảng và Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. “Quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, coi trọng cả số lượng và chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đưa những đoàn viên không ưu tú, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi danh sách dự nguồn”, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh.

Cùng với việc đổi mới chương trình rèn luyện đoàn viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng…, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn dù chuyên trách hay kiêm nhiệm đều cần lựa chọn những đồng chí có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, là người có uy tín, biết tập hợp quần chúng, có trình độ chuyên môn vững vàng để lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của đơn vị; coi trong nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú từ khâu giới thiệu kết nạp, trong suốt quá trình quản lý, rèn luyện để đảm bảo tiêu chuẩn, nhiệm vụ, nâng cao tỷ lệ kết nạp trong tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên”, ông Nguyễn Long Hải nêu rõ.

Những phương thức, cách triển khai trong xây dựng, phát triển cơ sở đảng và đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước sẽ góp phần nhằm tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng ủy Khối nói riêng, toàn Đảng nói chung.

Diệp Trương (TTXVN)
Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề "Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN