Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông khắc phục tồn tại trong quản lý biên chế công chức

Trong giai đoạn thanh tra (từ 1/1/2015 - 31/8/2017), Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải quyết về hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế cho 11 trường hợp; số nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc, chuyển công tác là 71 trường hợp.

Đây là nội dung kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố.

Theo kết luận, các cơ quan, đơn vị của Bộ sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (lao động hợp đồng 68) trong phạm vi chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, có hai cơ quan, đơn vị sử dụng 3 lao động hợp đồng 68 để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có 1 đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng số lượng người làm việc vượt 2 lao động hợp đồng so với chỉ tiêu số lượng người làm việc được Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, có 4 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 15 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhìn chung, 1 kỳ thi tuyển công chức của Bộ và 5 kỳ thi tuyển công chức của 4 cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với 2 kỳ thi của 2 cơ quan, đơn vị không đủ ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Hội đồng tuyển dụng của 3 kỳ thi thành lập trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Trong giai đoạn thanh tra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt đúng quy định đối với 11 trường hợp.

Về tuyển dụng viên chức, 6 kỳ thi tuyển viên chức của 5 cơ quan, đơn vị và 5 kỳ xét tuyển viên chức của 2 cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của 1 kỳ thi tuyển và 1 kỳ xét tuyển chưa đủ ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 1 kỳ thi tuyển và 5 kỳ xét tuyển thành lập Hội đồng tuyển dụng trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Có 4 kỳ xét tuyển thực hiện việc tính điểm, xác định người trúng tuyển không đúng quy định (đơn vị đã thực hiện việc ký hợp đồng lao động để thay thế hợp đồng làm việc đã ký kết đối với các trường hợp trúng tuyển).

Về cơ bản, việc tiếp nhận 13 hồ sơ xét tuyển đặc cách của 7 cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định về hồ sơ, thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch, tổ chức sát hạch và báo cáo kết quả để Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận kết quả... Tuy nhiên, có 1 trường hợp được xét tuyển đặc cách trước khi Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản công nhận kết quả.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng công chức, viên chức và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức; tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách công chức, công vụ; rà soát và hủy bỏ, thu hồi các quyết định về tuyển dụng không đúng quy định.

Chấm dứt việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trong phạm vi chỉ tiêu số lượng người làm việc được Bộ Thông tin và Truyền thông giao; thực hiện việc ký hợp đồng 68 và bố trí công việc đúng đối tượng, việc làm theo quy định; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông
Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN