Cần Thơ tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng thể chế, thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội. Trước thềm Xuân mới 2023, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Tin tức về những mục tiêu cụ thể năm 2023.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Xin đồng chí cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của năm 2023 mà Cần Thơ đặt ra?

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chính vì thế, Đảng bộ, chính quyền các cấp thành phố sẽ nỗ lực, phấn đấu, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Cụ thể, Thành ủy Cần Thơ xác định chủ đề năm 2023 đó là “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Cũng trong năm 2023, Thành ủy Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả việc ban hành chính sách phát triển thành phố Cần Thơ; tập trung xây dựng thể chế, thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội thành phố.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, chuyên đề của Thành ủy; các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, khai thác hiệu quả tiềm năng, kết hợp các nguồn lực để phát triển ngành, lĩnh vực trọng tâm, toàn diện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Vậy công tác cán bộ được Thành ủy Cần Thơ đặt ra như thế nào, thưa đồng chí?

Năm 2023 và những năm tiếp theo Thành ủy Cần Thơ sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giai đoạn hiện nay.  

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo nội dung chất lượng, trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và kỷ luật, kỷ cương của Đảng. 

Chú thích ảnh
Đóng gói sản phẩm trà hoà tan thảo dược tại Công ty TNHH MTV Hygie & Panacee ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của chính quyền địa phương các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

Trong lĩnh vực kinh tế, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Thành phố Cần Thơ sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Có cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi, đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, nhất là thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Tăng cường thu ngân sách, phát triển các nguồn thu; trong đó, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước.  

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị các ngành hàng nông, thủy sản có lợi thế; kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ…

Để đạt được những kế hoạch đã đề ra, Cần Thơ sẽ tập trung vào những giải pháp nảo, thưa đồng chí?

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời, dự báo những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức trong năm 2023, Thành ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Một là, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm cấp quốc gia và cấp vùng, tạo sự thông suốt, đồng bộ về hạ tầng giao thông đường bộ, kết nối và khai thác hiệu quả với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường thủy nội địa và tương lai là đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, hình thành hệ thống giao thông liên vùng và liên vận quốc tế.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, thể hiện trách nhiệm đối với nhân dân về sự phát triển của thành phố; trước mắt là tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo các quy định, chính sách thật sự nổi bật, khả thi, phù hợp với thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Ba là, hoàn thành Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung phù hợp với quy hoạch của thành phố, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Bốn là, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện cơ bản nền tảng chính quyền điện tử, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Năm là, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, kết hợp hiệu quả với nguồn lực từ Trung ương và các nguồn lực quan trọng khác, tạo thành nguồn lực tổng hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế theo đúng định hướng.

Sáu là, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), hình thành nền công nghiệp sản xuất hiện đại, quy mô lớn, giải quyết nhiều lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

V.Tôn - Ngọc Thiện/Báo Tin tức
Cần Thơ bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết
Cần Thơ bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết

Ngày 17/1, Đoàn công tác của UBND thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với một số thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN