Quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 134/2011/TT - BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ - TTg ngày 20/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Thông tư, việc quản lý và sử dụng tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm được thực hiện như sau: Kết thúc năm tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp toàn bộ số tiền sinh lời thực thu được trong năm của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm và tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi các quỹ bảo hiểm (không bao gồm lãi tiền gửi chi quản lý bộ máy), thực hiện phân bổ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 04/2011/QĐ - TTg. Đối với số tiền lãi phân bổ vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc được bổ sung vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Mức trích quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm bằng 2% tổng số tiền sinh lời thực thu được trong năm của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011; các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN