Thông tin về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24/2 cho biết: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã ký văn bản số 39/BC-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ nhằm báo cáo chi tiết về công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016. Đây là báo cáo mới nhất của Bộ về công tác này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khẳng định: Công tác tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và chỉ đạo các cấp Hội đồng được thực hiện trên nguyên tắc công khai, khách quan, độc lập, dân chủ của từng thành viên và tiến hành bỏ phiếu kín; kiểm phiếu, công bố kết quả ngay tại phiên họp Hội đồng.

Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 sẽ diễn ra ngày 11/3 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đó, Giải thưởng Hồ Chí Minh sẽ được trao cho 10 tác giả, cố tác giả; Giải thưởng Nhà nước được trao cho 56 tác giả, đồng tác giả và 11 cố tác giả có đóng góp xuất sắc cho nền văn học nghệ thuật...

Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Thực hiện Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016" theo Quyết định số 540/QĐ-BVHTTDL ngày 25/2/2015. Công tác xét tặng Giải thưởng được thực hiện đảm bảo theo quy đinh tại 3 cấp Hội đồng.

Theo đó, Hội đồng cấp cơ sở do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thực hiện (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam).

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và tổ chức thực hiện, gồm 9 Hội đồng chuyên ngành: Sân khấu, Múa, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Kiến trúc, Văn học, Văn nghệ dân gian.

Hội đồng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập trên cơ sở đề xuất giới thiệu thành viên Hội đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm Chủ tịch Hội đồng.

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016, Hội đồng cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể do Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì (ngày 12 và 13/7/2016) để xét 25 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 133 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do 09 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình theo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của thành viên Hội đồng, có 18 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 95 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật đạt từ 90% số phiếu trở lên đồng ý trong tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

Ngày 31/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 168/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật cho 18 tác giả, đồng tác giả (trong đó có hồ sơ của tác giả Nguyên Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn); Tờ trình số 169/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điều kiện và tiêu chuẩn.

Ngày 21/9/2016, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã có Tờ trình số 2185/TTr-BTĐKT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 5 tác giả (đồng tác giả) và “Giải thưởng Nhà nước” cho 43 tác giả (đồng tác giả).

Ngày 5/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình số 1756/TTr-TTg đề nghị Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 5 tác giả (đồng tác giả), “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho 43 tác giả (đồng tác giả).

Ngày 18/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 222/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật cho 13 tác giả, đồng tác giả (trong đó có hồ sơ của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn); Tờ trình số 223/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho 52 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

Ngày 25/10/2016, Ban Thi đua-Khen thưởng đã có Tờ trình số 2524/TTr-BTĐKT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật cho 13 tác giả (đồng tác giả), “Giải thưởng Nhà nước” cho 52 tác giả (đồng tác giả). Ngày 18/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình số 2070/TTr-TTg đề nghị Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 5 tác giả (đồng tác giả), “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho 21 tác giả (đồng tác giả).

Ngày 21/11/2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10005/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chưa xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật cho 8 tác giả (đồng tác giả); “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho 31 tác giả, đồng tác giả.

Ngày 25/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có Tờ trình số 258/TTr-HĐTG trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho 3 tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Đức Tiến, Nguyễn Minh Chuyên có cụm tác phẩm đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

Ngày 5/1/2017, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 41/QĐ- CTN và Quyết định số 42/QĐ-CTN tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật,góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (trong đó không có tên tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn); Quyết định số 43/QĐ-CTN và Quyết định số 44/QĐ-CTN tặng “Giải thưởng Nhà nước” cho 67 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 14/2/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 31/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật cho 2 cố tác giả: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn), có hồ sơ đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước. Hồ sơ này tuy thiếu Giải thưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhưng các tác phẩm này được Hội đồng đánh giá có giá trị rất cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, tác dụng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cao cho thanh, thiếu niên; góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 23/2/2017, bà Lưu Khánh Thơ - đại diện gia đình của cố tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh đã có Đơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh do gia đình đã xin được Giấy xác nhận của Hội Nhà văn Việt Nam về việc tập thơ thiếu nhi “Bầu trời trong quả trứng” của tác giả Xuân Quỳnh được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982- 1983…

Theo kế hoạch, tháng 5/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Nghị định 62/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; Nghị định 89/2014/ NĐ-CP của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật để từ đó lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, xem xét đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định trên (nếu thấy cần thiết).

TTXVN/Tin Tức
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN lĩnh vực quốc phòng an ninh
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN lĩnh vực quốc phòng an ninh

Ngày 1/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao giải thưởng cho các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN