Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc