Xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 25/8, Thủ tướng đã có văn bản hỏa tốc số 1104/TTg-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh
Cà Mau đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN.

Văn bản nêu rõ, để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực” (Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương); giao Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030).  

Triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính.

Phương án đề xuất phân cấp bao gồm: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công, phân cấp cho bộ, địa phương; Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của bộ phân cấp cho địa phương; Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền địa phương cần tiếp tục phân cấp. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp (sau đây gọi là Báo cáo) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nêu cụ thể nội dung, lý do phân cấp đối với từng thủ tục hành chính; tên điều, khoản văn bản cần sửa đổi và nội dung dự kiến sửa đổi; lợi ích mang lại...

Các địa phương xây dựng báo cáo, gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan trước ngày 15/11/2021; trên cơ sở kết quả rà soát và báo cáo của địa phương, các bộ, cơ quan xây dựng báo cáo, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, phục vụ xây dựng Đề án.  

Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện báo cáo để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi của các phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.  

Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đề án, bảo đảm tiến độ và chất lượng; phối hợp chặt chẽ và kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc với Văn phòng Chính phủ trong quá trình thực hiện.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó nêu rõ yêu cầu, đối tượng, phạm vi, cách thức triển khai, trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương; triển khai các biểu mẫu rà soát điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát để tạo thuận lợi cho các bộ, cơ quan, địa phương; hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Tổ chức rà soát độc lập, huy động sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp... đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của phương án phân cấp tại dự thảo Đề án.  

Đối với báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đạt mục tiêu, Văn phòng Chính phủ đề nghị bộ, cơ quan tiếp tục rà soát và gửi lại báo cáo, bảo đảm đạt mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trước ngày 15/1/2022.  

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương và kết quả rà soát độc lập, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính”, kèm theo phương án phân cấp đối với từng thủ tục hành chính cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 3/2022.  

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong quá trình rà soát, đề xuất phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng Đề án.

V.T/Báo Tin tức
Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN