Tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 (mã số KX.04/16-20) (Chương trình).

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Đây là chương trình khoa học trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn, trước hết là khoa học về lý luận chính trị; phục vụ việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng.

Theo Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, ngay sau Đại hội XII của Đảng, theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương đã sớm triển khai Chương trình này. Việc tổ chức thực hiện được chuẩn bị bài bản từ khâu xây dựng thuyết minh trên cơ sở rà soát, tổng hợp tất cả hệ thống đề tài trước đây, căn cứ vào đó xác định yêu cầu đặt hàng cho các đề tài trong Chương trình.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nghiên cứu và đấu thầu để mở rộng sự tham gia của các nhà khoa học trong cả nước; chỉ đạo xây dựng quy chế quản lý cả nội dung và tài chính; xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định bảo đảm việc kiểm tra chặt chẽ. Việc xây dựng bộ máy Ban Chủ nhiệm, Văn phòng Chương trình, hướng dẫn tổ chức triển khai đề tài được thực hiện khá chặt chẽ theo hướng tạo thuận lợi cho các chủ nhiệm đề tài trong quá trình triển khai; nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Đến nay, các đề tài đã được nghiệm thu, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu. "Chương trình KX.04/16-20 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao", Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Nhấn mạnh vấn đề nghiên cứu lý luận chính trị trong giai đoạn 2021 - 2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cần tiếp tục làm rõ những nội dung đặt ra, yêu cầu sắp tới cho cả giai đoạn phát triển không chỉ của một nhiệm kỳ, chuẩn bị cho tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, đặt ra tầm nhìn phát triển đến năm 2045. Do đó, Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025 (mã số KX.04/21 - 25) có vai trò đặc biệt quan trọng để hoàn thiện lý luận, đặc biệt là lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, về chủ nghĩa xã hội và xây dựng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, phải chuẩn bị thật tốt thuyết minh Chương trình và hệ thống các đề tài, làm sao để hệ thống Chương trình bao quát đầy đủ những vấn đề quan trọng, cả vấn đề chung và vấn đề cụ thể về đường lối kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Văn phòng Chương trình phải xác định cơ quan có đủ điều kiện tham gia, chú ý các chủ nhiệm đề tài là các đồng chí có kinh nghiệm, có quá trình nghiên cứu sâu về mặt lý luận. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương… có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lý luận Trung ương để bố trí kinh phí, tạo cơ chế đặc thù trong quản lý… hoàn thành Chương trình giai đoạn tới.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 cho biết, công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình có nhiều điểm đổi mới. Bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã xây dựng kế hoạch hoạt động và được cụ thể hóa hàng năm, hàng quý, kịp thời chỉ đạo các đề tài, những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần nghiên cứu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ Trung ương ra các nghị quyết.

Bên cạnh đó, Chương trình đã tập hợp, huy động được đội ngũ chuyên gia đông đảo cả nước ở các học viện, viện nghiên cứu lớn, các đại học quốc gia, trường đại học lớn tham gia. Chương trình được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch, được sự đồng tình cao của các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, kết quả nghiên cứu các đề tài trong Chương trình có nhiều điểm mới. Nổi bật là kết quả nghiên cứu các đề tài đã kịp thời cung cấp căn cứ lý luận, thực tiễn, góp phần tích cực, có hiệu quả để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết chuyên đề. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp vào xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, đã được Trung ương thông qua, Tiểu ban Văn kiện đã phát hành sách; góp phần xây dựng Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có nhiều phát hiện mới. Các kết quả nghiên cứu đóng góp hiệu quả và trực tiếp vào xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn cho biết, trên cơ sở định hướng chung và tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý, các cơ quan ban, bộ, ngành… Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã xây dựng Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, Chương trình sẽ tập trung vào 5 nhóm vấn đề gồm: Những vấn đề lý luận chung; những vấn đề về chính trị; những vấn đề về kinh tế; những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người; những vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trong đó, những vấn đề lý luận chung tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… Những vấn đề chính trị tiếp tục nghiên cứu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cơ chế vận hành bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; vấn đề dân chủ và kiểm soát quyền lực… Những vấn đề kinh tế nghiên cứu, làm rõ lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển các khu vực kinh tế; vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng… Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người nghiên cứu, tập trung vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra như: xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát hiện hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Những vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại nghiên cứu, làm rõ những vấn đề trọng yếu về bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nghiên cứu những biến động lớn về chính trị, kinh tế, an ninh của thế giới và khu vực…

Phan Phương (TTXVN)
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Ngày 24/7, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Cần Thơ về Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN