Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 12/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Đại Quang đã giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 09-CT/TW, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của chỉ thị là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa vừa cấp bách, vừa chiến lược, lâu dài.

Để thực hiện tốt chỉ thị, các cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Việc duy trì và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp nghiệp vụ cơ bản mang tính chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả; triển khai mô hình "Xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự"; xây dựng "Hương ước, quy ước làng, xóm về trật tự, an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu".

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt cho phong trào, phát huy vai trò bí thư chi bộ đảng, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản cơ sở; quan tâm bồi dưỡng, khơi dậy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của những người có uy tín, các vị chức sắc trong các dân tộc, tôn giáo làm hạt nhân, làm chỗ dựa của quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hương Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN