Nhận thức sâu sắc hơn vai trò của công tác tuyên giáo

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tình hình công tác tuyên giáo năm 2011 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước, đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Năm 2011 là một năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước đồng thời cũng có nhiều khó khăn thử thách mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã quyết tâm cao độ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và thu được nhiều kết quả ban đầu có ý nghĩa, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, độc lập chủ quyền quốc gia được bảo đảm, quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường, thế và lực của đất nước chưa bao giờ được như ngày nay... Những kết quả đó đã tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2012.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra trong năm 2012, đồng thời nhấn mạnh 4 vấn đề ngành tuyên giáo cả nước cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trước hết là phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng trong tình hình mới. Công tác tư tưởng luôn quan trọng hàng đầu, nhưng yêu cầu, cấp độ ngày càng cao hơn, với trình độ nhận thức cao hơn. Cụ thể, cần thấm thuần, hiểu kỹ những nội dung tư tưởng mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (bổ sung, phát triển năm 2011), những tư tưởng mới về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, về hội nhập quốc tế, về phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển... Cần tuyên truyền vận động nhân dân đồng tâm hiệp lực triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, tránh tình trạng mơ hồ, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu...

Tổng Bí thư yêu cầu, ngành tuyên giáo cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2012 và các năm tiếp theo, nắm bắt đúng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo đã đề ra một cách bài bản, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Tổng Bí thư lưu ý: Cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục lý luận chính trị, nhằm giữ vững sự kiên định, sự trung thành với lý tưởng của Đảng, chú ý công tác tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, phát huy hiệu quả các phương tiện báo chí, đặc biệt là báo mạng. Mục tiêu là phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Năm 2012, cần tập trung thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành, nhất là Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bổ sung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các vấn đề về phát triển giáo dục, khoa học... vừa tham mưu đề xuất, vừa triển khai tổ chức thực hiện, cả tuyên truyền đối nội và đối ngoại, biểu dương mặt tích cực và đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bác bỏ các quan điểm thù địch.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Ngành cần chủ động, thường xuyên, nhạy bén hơn trong việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến ngành như công tác lý luận, công tác báo chí, công tác văn học nghệ thuật, xây dựng đội ngũ trí thức; cụ thể hóa và thể chế hóa để thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương những mặt tốt, những nơi làm tốt, phê phán những hiện tượng tiêu cực và xử lý nghiêm những sai phạm, phối hợp tốt giữa các binh chủng thông tin tuyên truyền...

Mỗi nhà báo, nhà văn, người làm giáo dục, người làm khoa học... đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối, có ý chí đấu tranh và có trình độ, phải nói được, viết được, thuyết phục được, có phẩm chất đạo đức tốt, không để bị cám dỗ bởi lợi ích, tiền tài, danh vọng, không để sa vào cái bẫy của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, có sự phối hợp của các cấp, các ngành; phải có cơ chế chính sách chăm lo điều kiện làm việc, đời sống cho cán bộ tuyên giáo, quan tâm xây dựng cơ quan tuyên giáo cả về tổ chức Đảng, các đoàn thể, cơ quan chức năng.... Hơn ai hết, ngành tuyên giáo cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Trên cơ sở phân tích những thành tựu, hạn chế trong công tác tuyên giáo thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đại diện các ban, bộ, ngành đã đề cập nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, cả về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và công tác đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, thù địch. Ngành tuyên giáo cần chủ động hơn nữa trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đầu tư nhiều hơn cho công tác cán bộ cả về số lượng và chất lượng; đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tuyên giáo, quản lý và phát huy cao nhất vai trò, hiệu quả hoạt động của các binh chủng thông tin tuyên truyền...

Năm 2012, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu việc xây dựng nghị quyết của Trung ương về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, báo chí – xuất bản, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2012; tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng...; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; chăm lo công tác xây dựng nội bộ ngành.

Nguyễn Thị Sự

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản