Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

Ngày 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, năm 2022, ngành Tuyên giáo Hải Dương định hướng "Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo"; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 với chủ đề "Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá". Ngành Tuyên giáo sẽ chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Cùng với đó, ngành tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trọng tâm, cấp bách, như: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng và phát huy văn hóa và con người mới Hải Dương; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Ngành tập trung tham mưu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm) gắn học tập với làm theo và nêu gương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đăng ký thực hiện công việc đột phá; xây dựng kế hoạch nêu gương của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Ngành Tuyên giáo Hải Dương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng và các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Ngành  tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, định hướng, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc cho biết, trong năm 2022, Ban tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về khát vọng phát triển; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về "Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập, làm theo và nêu gương; chuyển đổi số công tác Tuyên giáo.

Trong năm qua, hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh Hải Dương đã triển khai công tác tuyên giáo một cách toàn diện, đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; củng cố và phát triển công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền được ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo triển khai trên tất cả các kênh, nền tảng, phương tiện, chủ động đưa nội dung tuyên truyền lên mạng xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng triển khai qua nhiều hoạt động, hình thức phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực với nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nét mới trong công tác của ngành là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm tập thể cấp ủy, lãnh đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đều phải đăng ký xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động học tập, làm theo và nêu gương của tập thể, cá nhân.

Nội dung của chương trình, kế hoạch tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá, sáng tạo; các hạn chế, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn, những vấn đề tồn đọng lâu năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn một số công việc trọng tâm đăng ký thực hiện để khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những nội dung đăng ký này được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đưa ra đánh giá cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cá nhân vào cuối năm. Việc triển khai thực hiện được cấp ủy các cấp đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm nhằm tạo chuyển biến sâu sắc cả hệ thống chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Hướng dẫn rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025
Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN