Lợi ích cao nhất là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Sáng 16/12, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư BCHTW Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã phát biểu, nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2012.

Năm 2011, trong bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có cơ hội, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quân đội cũng tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn. Các đơn vị kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế hoạt động đúng mục đích và phát huy tác dụng. Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội đã quán triệt đường lối xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; từng bước bổ sung trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại; bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm hậu cần, tổ chức tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Chất lượng và hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục được nâng cao, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới cả về tiềm lực và thế trận.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào những thành công chung của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Phân tích sâu sắc diễn biến, tình hình trong nước và thế giới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho cách mạng nước ta trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015) và năm 2012. Quân đội phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chấp hành nghiêm các nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất.

Trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mọi người Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ, quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao cần tiếp tục được chú trọng; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Trong huấn luyện, đào tạo, phải nắm vững phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội; tập trung giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước.

Về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Mục tiêu của công nghiệp quốc phòng là phải trở thành một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hoá các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao, góp phần từng bước hiện đại hóa quân đội và công an nhân dân theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới.

Toàn quân cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong quân đội, gắn bó máu thịt với nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; có nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trước mắt cần tập trung bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng và đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.

Hội nghị làm việc đến ngày 18/12.

Nguyễn Thị Sự

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản