Khẩn trương đưa nội dung Nghị quyết của Đảng liên quan đến KH&CN vào cuộc sống

Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc quán triệt, xây dựng các chương trình hành động của Bộ, của các đơn vị để các chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Xuân Định, Ủy viên Ban cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong 2 ngày 27 - 28/8/2020. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nội hàm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được thể hiện một cách rõ nét. Nhiều tham luận đã đề cập sâu sắc về nội hàm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cả tầm tư duy chiến lược, định hướng chiến lược phát triển đất nước và phát triển các cực tăng trưởng của đất nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Giang và các địa phương khác với mục tiêu để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nghị quyết Đại hội XIII nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nghị quyết nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu góp phần kiểm soát dịch COVID-19, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh. Bộ cùng với các đơn vị liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nông nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, Bộ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế....  Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Văn kiện Đại hội XIII đã nêu những đột phá chiến lược, trong đó tập trung tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công – tư… Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực trong lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến khoa học và công nghệ vào cuộc sống, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  Lê Xuân Định đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc quán triệt đến cán bộ đảng viên nội dung Nghị quyết của Đại hội. Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tích cực chủ động tham mưu với Ban cán sự, Bộ trưởng cùng Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc cụ thể hóa ngay vào chương trình công tác của Bộ thực hiện, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và chương trình công tác trọng tâm của đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những kết quả đã đạt được, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

HL (TTXVN)
Ba trụ cột nâng cao giáo dục đại học, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ba trụ cột nâng cao giáo dục đại học, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xác định ba trụ cột nhằm nâng cao giáo dục đại học trong thời gian tới.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN