Xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV được tổ chức trên cơ sở kết quả thành công của Đại hội 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được Đảng và nhân dân các dân tộc tin tưởng giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV.


Trong 5 năm (2010 - 2015), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, kinh tế tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực và vững chắc hơn. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2015 ước đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 10,93%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy mạnh lợi thế, tiềm năng của tỉnh. Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.300 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2010; GRDP bình quân đầu người đạt 1.257 USD (tương đương 26,4 triệu), gấp 2 lần năm 2010. Sản xuất nông lâm nghiệp phát triển khá, đã coi trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai, đạt một số kết quả quan trọng. Công nghiệp có bước phát triển mới, tiềm năng, lợi thế được phát huy, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 68,4% so với năm 2010. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh cả về quy mô, ngành nghề và thị trường. Hoạt động tài chính, tín dụng đạt kết quả quan trọng; huy động có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện một bước; trong 5 năm huy động được khoảng 72.300 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Tỉnh ta đã ưu tiên tập trung ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, bản đặc biệt khó khăn; tăng cường các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, ổn định sản xuất, định cư, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng vùng tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình cơ bản được đầu tư đồng bộ, đời sống và sản xuất của nhân dân tiếp tục ổn định và được cải thiện đáng kể. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bước đầu thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chăm lo, các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả; văn hóa, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển, truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; đời sống nhân dân, đời sống các đối tượng chính sách được cải thiện và nâng lên đáng kể. Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tiếp tục đạt kết quả tích cực. Các chính sách về dân tộc được triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng lên. Quốc phòng được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại được tăng cường.

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII là sự kết tinh của trí tuệ, ý chí và quyết tâm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, thể hiện rõ sự vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tiễn địa phương trên cơ sở tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, kiên trì các biện pháp, giải pháp mang tính đột phá, nhằm tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện và tiền đề để tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Xác định rõ những thuận lợi, thời cơ, cũng như những thách thức, khó khăn, tỉnh ta xác định mục tiêu tổng quát trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh Sơn La phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 10%/năm, tạo nền tảng để xác lập bước đột phá mới trong phát triển kinh tế, trên cơ sở ứng dụng mạnh công nghệ cao với phương thức quản lý tiến bộ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ; đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm. Duy trì tốc độ gia tăng giá trị nông lâm nghiệp bình quân 5,25%/năm; giá trị thu nhập bình quân 50 triệu đồng/ha đất canh tác, xây dựng và nhân rộng mô hình có giá trị thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha đất canh tác. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, có 50% số xã trở lên đạt các tiêu chí cơ bản về nông thôn mới, trong đó có 23 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; ổn định một bước đời sống nhân dân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn. 

Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; phấn đấu giá trị gia tăng lĩnh vực công nghiệp bình quân 10,94%/năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại; phát triển nhanh khu vực dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch, đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch, ưu tiên du lịch canh nông, kết nối với chuỗi du lịch vùng Tây Bắc, phấn đấu giá trị gia tăng khu vực dịch vụ bình quân 12,51%/năm. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh để nuôi dưỡng các nguồn thu, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong dân và các thành phần kinh tế; phát huy vai trò các tổ chức tín dụng trong cung ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc khối đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính.

Trong những năm tới, Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, các cơ quan tư pháp vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng khó khăn, biên giới; đầu tư hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn; phát triển kinh tế du lịch; tạo sự đột phá trong kinh tế nông lâm nghiệp; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, Sơn La tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thu hút đầu tư phát triển, trọng tâm là thu hút nguồn lực, tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm như: Dự án Khu di tích lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường, tại thành phố Sơn La; khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và một số công trình trọng điểm tại thành phố và các huyện. Hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn như: đường ô tô, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc; điện lưới quốc gia... Phát triển kinh tế du lịch, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí chủ yếu Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tạo điểm nhấn, động lực phát triển kinh tế du lịch toàn tỉnh, tiểu vùng Tây Bắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kế thừa thành tựu của 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Đầu đề do phóng viên đặt)

PV

Thị trường - Tài chính

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bất động sản

Hội nhập

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản