Sau 30 năm tái lập, Phú Yên đang từng ngày khởi sắc  

Năm 2018, tỉnh Phú Yên đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Đây cũng là năm  bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Năm 2019 sẽ đánh dấu tròn 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên. 

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên  về những kết quả đã đạt được và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Phú Yên trong năm qua?

Như chúng ta biết: Năm 2018, mặc dù tỉnh Phú Yên còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên toàn hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là đã thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu chủ yếu Tỉnh ủy đề ra; trong đó đáng chú ý là đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với sự tham dự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2018,  kinh tế tỉnh Phú Yên tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng GRDP đạt 8,21% (cao hơn 0,4% so năm 2017); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách hơn 4.570 tỷ đồng, vượt 64,4% dự toán Trung ương, vượt 14,3% dự toán tỉnh, tăng 22,6% so năm trước; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 15.800 tỷ đồng, tăng 25,4%.

Phú Yên đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Theo thống kê, trong năm 2018 đã cấp mới đăng ký 496 doanh nghiệp, đến nay toàn tỉnh hiện có 2.914 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 72,8% kế hoạch đến năm 2020 (4.000 doanh nghiệp). Nhìn chung, phần lớn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chú thích ảnh
Nhiều nông dân trồng na ở tỉnh Phú Yên đang trúng mùa được giá trong dịp Tết này, nhờ áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và các biện pháp kỹ thuật. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 10% so năm trước.

Công tác đối ngoại được tăng cường; hình ảnh quê hương Phú Yên được quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong và ngoài nước.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, đảm bảo ổn định tình hình, phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2018 cũng là năm đánh dấu chặng đường nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng chí có thể đánh giá kết quả sau nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI với tinh thần “Đoàn kết- Đổi mới- Trí tuệ- Phát triển”, đã đặt ra mục tiêu tổng quát “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân” và đề ra 18 chỉ tiêu lớn cho chặng đường phát triển 5 năm 2016-2020 của Phú Yên.

Điều đáng mừng là từ sau Đại hội đến nay, chúng ta đã bám sát vào mục tiêu tổng quát do Đại hội đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt. Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ cho thấy nhiều chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đề ra có khả năng đạt cao vào cuối nhiệm kỳ; có thể hoàn thành sớm 16 trong số 18 chỉ tiêu chủ yếu. Qua đó khẳng định rằng: Nhờ có sự đoàn kết nhất trí, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh, nên chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

Chúng ta có thể thấy ngay rằng các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có nhiều mặt phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng và phát triển địa phương. Hệ thống chính trị các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; nội bộ Đảng bộ đoàn kết tốt, giữ vững vai trò nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, được nhân dân tin tưởng.

Xin đồng chí cho biết những định hướng lớn mà Tỉnh ủy Phú Yên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã đặt ra?

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, dự báo tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, Phú Yên còn nhiều khó khăn trên con đường phát triển, đòi hỏi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà phải có sự quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, trước mắt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ đã đề ra, trong đó: Cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; phát huy nội lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời huy động các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược; có giải pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy đề ra trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội, nhất là cho người có công và các đối tượng xã hội.

Tăng cường công tác đảm bảo giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường ổn định để thu hút đầu tư, phát triển tỉnh nhà. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó phải thường xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống.

Trong công tác xây dựng Đảng, phát huy kết quả tích cực những năm qua, Tỉnh ủy đã và sẽ có những giải pháp không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình hiện nay. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà có năng lực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới và chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên, vấn đề then chốt hàng đầu là cần phải có sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực, phấn đấu của các tổ chức trong hệ thống chính trị và tinh thần hăng say lao động sáng tạo cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, công chức, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh.

Năm 2019 sẽ đánh dấu tròn 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng bộ và nhân dân Phú Yên trên con đường phát triển. Trong không khí hân hoan chào đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân hãy tiếp tục đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua lao động sản xuất, cùng nhau đóng góp tâm sức, thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xin cảm ơn đồng chí.

Thế Lập - Xuân Triệu (TTXVN)

Thị trường - Tài chính

Bất động sản

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản