Quốc hội khóa X: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Quốc hội khóa X là Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quốc hội tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Quốc hội khóa X kéo dài 5 năm (1997-2002) với 11 kỳ họp.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước
Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước

Quốc hội khóa IX đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đổi mới của Ðảng theo tinh thần của Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VII. Quốc hội khóa IX kéo dài 5 năm (1992-1997) với 11 kỳ họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN