Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 của Chủ tịch Quốc hội

Chiều 28/11, sau hơn 1 tháng làm việc, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức bế mạc, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Toàn văn như sau: 


Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,


Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, 


Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, 


Nhờ tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội, hôm nay Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc với những nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn của kỳ họp thứ 8. 


Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích sâu sắc về tình hình năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 để có những quyết sách đúng đắn phát triển đất nước. Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong năm 2014: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi; việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả; các mặt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, công tác tư pháp, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng…được tích cực triển khai. Các vị đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém: kinh tế phục hồi chưa thật vững chắc, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng chậm, chất lượng nền kinh tế và năng suất lao động còn thấp, xử lý nợ xấu chậm, nợ công tăng nhanh, tổng cầu của nền kinh tế còn yếu, việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; tệ nạn xã hội, tội phạm, tai nạn giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp và khá nghiêm trọng… 


Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định; đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh đó, Quốc hội xác định và yêu cầu thực hiện mục tiêu tổng quát của năm 2015 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 


Kính thưa Quốc hội, 


Tại kỳ họp này, Quốc hội coi công tác xây dựng pháp luật là mộttrọng tâm. Quốc hội đã thông qua 18 luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ và môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, có hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; đồng thời cần tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống. 


Quốc hội tiến hành giám sát tối cao chuyên đề Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội khẳng định chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn và kịp thời; ghi nhận trong hơn 3 năm qua việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế đã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục. Trên cơ sở phân tích khách quan, toàn diện các mặt được và chưa được trong tổ chức thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Chính phủ, các ngành, các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2015 và các năm tiếp theo để thực hiện thành công mục tiêu đã xác định.
Quốc hội đã xem xét Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7; tiến hành chất vấn 4 vị Bộ trưởng; Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo, giải trình thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời tiếp tục chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được đồng bào, cử tri cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Quốc hội đã ra Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, yêu cầu các thành viên Chính phủ thực hiện có kết quả những cam kết, những điều đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước; đồng thời Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục có giải pháp tích cực giải quyết 3.729 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp. 


Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Các vị đại biểu Quốc hội đã thay mặt cử tri và đồng bào cả nước thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đánh giá tín nhiệm đối với các vị lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Với ý thức trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác. Kết quả lấy phiếu một lần nữa phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ lập pháp, hành pháp, tư pháp của nước ta, cũng như của từng vị được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm được đồng bào, cử tri cả nước tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Kết quả này sẽ giúp cho từng vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. Đây cũng là một kinh nghiệm quý để Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu tại các địa phương trên toàn quốc trong thời gian tới.
Kính thưa Quốc hội, 


Kỳ họp thứ 8 đã thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào và cử tri cả nước về tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, trí tuệ và đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội; về sự nghiêm túc trong tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu Quốc hội; về sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, Quốc hội đã đưa ra và quyết định những nội dung quan trọng của đất nước cũng như những vấn đề cấp thiết được đặt ra tại hội trường này về tiếp nhận người nghiện ma túy vào các cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội, về tăng lương cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách còn khó khăn...; đáp ứng nguyện vọng của cử tri và đại biểu Quốc hội. 


Quốc hội yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Quốc hội tại kỳ họp này. Tôi cũng trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri cả nước, đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Kính thưa Quốc hội, 


Năm 2015 và những năm tiếp theo, đất nước đứng trước những cơ hội, thách thức và vận hội mới. Quốc hội tin tưởng với sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015, tạo ra thế và lực mới để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong các giai đoạn tiếp theo. 


Năm 2015 cũng là năm Quốc hội Việt Nam được Liên minh nghị viện thế giới tin cậy trao quyền đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị. Tôi tin tưởng Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới (IPU-132) với chủ đề Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động sẽ thành công tốt đẹp. Đây là cơ hội để chúng ta góp tiếng nói vào chương trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015 của thế giới, đồng thời đánh dấu tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam. 


Kính thưa Quốc hội, 


Trong niềm vui chung trước thành công của kỳ họp, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội; cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cảm ơn hoạt động tích cực, hiệu quả của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước, của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ, các đơn vị bảo đảm hội trường Ba Đình đã góp phần vào thành công của kỳ họp. 


Xin trân trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 


Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. 


Xin trân trọng cảm ơn.TTXVN/Tin Tức

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản