Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Canada lần thứ hai

Ngày 9/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Marta Morgan đã đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Canada lần thứ hai theo hình thức trực tuyến.