Tạo tiền đề để củng cố niềm tin của nhân dân 

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và đại điện Đảng ủy, các ban đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân

Ngày 25/2/2010, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đây là Quy chế quan trọng xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy: 10 năm qua, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp vào Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời hướng dẫn các địa phương, tổ chức thành viên phối hợp tổ chức thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ Mặt trận đối với công tác dân vận, với phương châm gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm và gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu nơi công tác và nơi cư trú,  phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. 

Bên cạnh đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, qua đó tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tạo ra sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành để tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án Luật, dự án Pháp lệnh; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các tổ chức thành viên Mặt trận để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những vấn đề Nhân dân quan tâm. 

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự và vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng luật định; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan vận động các tổ chức và người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước, hướng về Tổ quốc, góp phần làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác dân vận. 

Khẳng định vai trò cầu nối của Mặt trận 

Cho rằng trong 10 năm qua, quan hệ phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, diễn biến phong trào hành động cách mạng ở các địa phương, bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá: Những kết quả trên cho thấy công tác dân vận đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho cuộc sống người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận Trung ương và Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tạo nên sự chia sẻ, gắn bó, đồng tình trong lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương.

Nhấn mạnh "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, kết quả các phong trào hành động cách mạng trong 10 năm qua đã thể hiện nhân dân rất tin vào Đảng, Nhà nước, tin vào sự tăng trưởng của đất nước, quá trình ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tin vào sự bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Về phương hướng triển khai công tác Mặt trận thời gian tới, theo ông Trần Thanh Mẫn, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nhìn thẳng vào sự thật để có định hướng, phương hướng đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trên cơ sở hành động theo cương lĩnh của Đảng, hiến pháp, Luật Mặt trận... để nắm vững hơn nữa tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát huy nội lực của Mặt trận trong việc phối hợp công tác với các tổ chức thành viên và các ngành. Đồng thời, việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận để đủ tâm, đủ tầm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng trước nhân dân cần được quan tâm hơn nữa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Bày tỏ sự tán thành cao với những nội dung được nêu trong Báo cáo của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, trong 10 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được thể hiện rất tích cực, phát huy tốt cơ chế dân chủ, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, chủ động lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để từ đó lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nổi bật, có liên quan mật thiết đến đời sống người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... 

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức, kiện toàn bộ máy, bố trí nâng cao năng lực cán bộ, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong nhiều vấn đề, qua đó tăng cường lòng tin của nhân dân đối với đảng, đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, trên tinh thần “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. 

Đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quá trình vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong những tháng vừa qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, thời gian tới, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có giải pháp chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của nhân dân đối với các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. 

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc có điều kiện, cơ chế để liên kết, vận động thành viên, khẳng định vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là các kênh đại diện cho tiếng nói của người dân ở nhiều góc độ khác nhau.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, vai trò to lớn này cần được tiếp tục phát huy hơn nữa để củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo nên sự lan tỏa và tạo dựng niềm tin của nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Hà Nội chọn trọng tâm trong công tác dân vận là quan tâm tới đời sống nhân dân
Hà Nội chọn trọng tâm trong công tác dân vận là quan tâm tới đời sống nhân dân

Chiều 15/7, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN