Kỳ vọng sẽ có những đổi mới đưa đất nước phát triển bền vững

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các tỉnh Cà Mau, Gia Lai và Nghệ An có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.


Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15/9, Toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Các Dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 (Dự thảo Báo cáo về kinh tế - xã hội).

Phóng viên TTXVN tại các tỉnh Cà Mau, Gia Lai và Nghệ An đã ghi nhận ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương công bố các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Phát huy tính dân chủ, sáng tạo

Theo ông Nguyễn Văn Phép, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau: Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là việc làm thể hiện tính công khai, dân chủ, thiết thực. Ngay sau khi Toàn văn các Dự thảo văn kiện Đại hội được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong cả nước, tôi nhận thấy, các Dự thảo văn kiện nêu nội dung khá toàn diện, cụ thể. Đặc biệt, Trung ương đã đánh giá được những mặt làm được và chưa làm được của nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ tới, những vấn đề nêu lên gắn với tình hình chung của thế giới cũng như của nước ta trong tình hình hiện nay.

Để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, mong muốn, kỳ vọng của tôi cùng hơn 30.000 hội viên cựu chiến binh ở Cà Mau, là Đại hội sẽ chọn ra được những đồng chí có đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn để đảm đương tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó - ông Nguyễn Văn Phép bày tỏ.

Bà Huỳnh Út Mười, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cà Mau cho rằng: Việc Trung ương tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân cả nước vào các Dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, phát huy tính dân chủ, sáng tạo, đổi mới. Đây là Đại hội kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhằm tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, với mục tiêu phát triển của đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới sẽ có những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa đất nước phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.

Bà Huỳnh Út Mười cho biết, tuổi trẻ Cà Mau sẽ quan tâm tập trung trí tuệ đóng góp vào các Dự thảo văn kiện Đại hội về những vấn đề như: giải pháp xây dựng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống lịch sử cho thanh thiếu nhi theo Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”… Với nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên thời đại mới, tuổi trẻ Cà Mau sẽ tiếp tục ra sức cống hiến và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào thực tế của cuộc sống.

Kỳ vọng sẽ có những đổi mới

Đề cập về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, ông Nguyễn Đăng Quang, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku (Gia Lai) nêu một số đề xuất trên lĩnh vực phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn mới cần có tầm nhìn cụ thể hơn, đầu tư phát triển phải trọng tâm, trọng điểm, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, tránh hình thức, chạy theo phong trào. Nông dân thấy cây gì mang lại lợi nhuận đổ xô nhau chặt phá cây cũ, trồng cây mới dẫn đến không tiêu thụ được, giá thấp, thiếu định hướng. Đảng cần quan tâm hơn trong đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế một cách phù hợp đối với vùng sâu, vùng xa để thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo, giữa miền núi với đồng bằng, nhất là hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện. Nên có chủ trương, biện pháp quản lý tốt hơn nữa tài nguyên quốc gia và bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Đình Tiến - cán bộ hưu trí ở phường Trà Bá (Pleiku) bày tỏ về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ qua chưa đạt yêu cầu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Hai vấn đề này đã làm giảm lòng tin của một bộ phận cán bộ và nhân dân đối với Đảng. Đề nghị Trung ương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm các nội dung trên.

Ông Hoàng Đình Tiến cũng kiến nghị với Trung ương, cần nghiên cứu các mô hình chống tham nhũng có hiệu quả của các nước; muốn chống tham nhũng phải có bộ máy có quyền lực cao và chỉ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng. Nếu công tác chống tham nhũng không tiến triển mà chỉ "dậm chân tại chỗ" thì hậu quả khôn lường, đe dọa sự lãnh đạo của Đảng và đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Trung ương cần đánh giá sâu hơn việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là kết quả thực hiện, những hạn chế, nguyên nhân và những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; phải gắn công tác xây dựng Đảng với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè phái và các biểu hiện tiêu cực khác.

Dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nhiều đổi mới

Sau khi công bố các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng, phấn khởi.

Ông Đặng Đình Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo của Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết: Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, đề cập một cách toàn diện các vấn đề cơ bản của xã hội. Những đánh giá về ưu, khuyết điểm, hạn chế thẳng thắn, nhất là những đánh giá về khuyết điểm. Việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ có nhiều điểm mới và hệ thống các giải pháp rõ ràng, có căn cứ khoa học.

Về kết cấu, ông Đặng Đình Quang cho rằng: Báo cáo chính trị đã có sự đổi mới. Kỳ đại hội trước, báo cáo được đi theo từng lĩnh vực, lần này Báo cáo trình bày theo từng vấn đề. Đây là bước đột phá trong xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng. Các nội dung nhận định trong Báo cáo đầy đủ, bao quát và khoa học hơn. Đặc biệt, Báo cáo lần này đã đặt đúng vị trí và xác định được cơ sở để đất nước phát triển bền vững là đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia khoa học - công nghệ, phát triển văn hóa và quản lý phát triển xã hội.

Ông Đặng Đình Quang kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức nói chung, nhất là cán bộ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở xóm, bản. Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về nước làm việc; có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, tăng cường về công tác tại cơ sở và địa bàn nông thôn, miền núi, nơi đang thiếu cán bộ có trình độ đào tạo bài bản; công tác hướng nghiệp, tạo việc làm để ổn định cuộc sống, lập thân, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn, miền núi cũng cần được chú trọng.

Còn ông Nguyễn Đăng Quang, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku (Gia Lai) cho rằng: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc; có tính khái quát cao, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng; bố cục chặt chẽ, hợp lý, văn phong ngắn gọn, dễ hiểu. Nội dung phản ảnh đầy đủ công tác lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt đời sống xã hội. Các vấn đề nêu ra đều có cơ sở lý luận, thực tiễn, khoa học, sát với tình hình trong nước, quốc tế và xu thế phát triển của thời đại. Trung ương đã nhìn thẳng vào sự thật, nêu rất rõ những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới...

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản