Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chú thích ảnh
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 - 2019 cho thấy, Đảng đoàn, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức phổ biến và quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng; đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động có nhận thức đúng về phòng, chống tham nhũng, có ý thức chấp hành chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, bảo đảm cho công tác quản lý của cơ quan có hiệu lực, hiệu quả...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam còn một số hạn chế, khó khăn trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Một số văn bản, tài liệu quy định về phòng, chống tham nhũng chưa cụ thể, nên vướng mắc trong triển khai. Tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí được cấp của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam còn bất cập và chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các nguồn lực khác rất hạn chế, ảnh hưởng đến tư tưởng và sự yên tâm công tác của cán bộ đảng viên...

Tại cuộc làm việc, một số thành viên Đoàn công tác đề nghị, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá sâu hơn hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng; đánh giá hoạt động tuyên truyền, phổ biến đã tạo được chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên chưa; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng...

Kết luận tại cuộc làm việc, Trưởng đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, cuộc làm việc nằm trong chương trình kiểm tra đôn đốc thường xuyên, định kỳ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ ở tất cả các bộ, ngành, địa phương. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá Đảng đoàn, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy để phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quá trình thực hiện cần chú trọng xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Về những kiến nghị, đề xuất và khó khăn vướng mắc, Đoàn công tác ghi nhận đầy đủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chiều 24/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN