Gỡ khó trong phát triển Đảng viên ở vùng có đạo - Bài cuối: ‘Việc khó vẫn quyết tâm làm'

Công tác phát triển đảng viên là người có đạo còn nhiều "việc khó", nhưng quyết tâm chính trị sẽ góp phần giúp tổ chức Đảng ở địa phương vượt mọi thách thức, nhân lên những "hạt giống đỏ" tại vùng tôn giáo.

Chú thích ảnh
Nhiều Chi bộ Đảng vùng Công giáo ở nông thôn của tỉnh Ninh Bình, Nam Định hiện nay rất "thiếu nguồn" trong phát triển đảng viên.

Ông Nguyễn Công Định, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường (Nam Định) cho biết: Năm 2019, xã Xuân Ngọc được cấp trên giao chỉ tiêu kết nạp 3 đảng viên mới; nhưng kết thúc năm, Đảng bộ xã cũng chỉ kết nạp được 2 người. Toàn Đảng bộ có 189 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ cơ sở, trong đó có tới 86% đảng viên là người Công giáo.

Qua tìm hiểu ở các địa phương được ví là “thủ đô Công giáo” của cả nước như Kim Sơn (Ninh Bình), Xuân Trường, Hải Hậu (Nam Định), chúng tôi nhận thấy, trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo, điều đáng quan tâm hiện nay là có một bộ phận thanh niên chưa tha thiết đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo ông Bùi Sỹ Đại, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), một bộ phận quần chúng là người có đạo, nhất là người trẻ luôn đặt ra những câu hỏi “Vào Đảng để làm gì, vào Đảng được gì?” và “Vào Đảng có bị mất niềm tin với Chúa, có nhạt đạo, khô đạo hay không?”...

Trong quá trình cùng với cấp ủy phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, có một thực trạng là xu hướng “thực dụng” trong việc phát triển đảng viên tại một bộ phận nhỏ của thanh niên có đạo. Nhiều thanh niên vào Đảng là để dễ vào biên chế, thuận lợi trong quá trình xin việc...

Không hiếm tình trạng “đốt đuốc” đi tìm bí thư chi bộ ở những vùng có đông đồng bào theo đạo sinh sống. Không chỉ có thế, không ít trường hợp không bảo đảm điều kiện theo quy định Điều lệ Đảng. Trước đây, hầu như các gia đình giáo dân không quan tâm đến việc đi học của con em. Nhiều quần chúng tích cực, trách nhiệm, có uy tín là trưởng thôn, xóm, chi hội trưởng các đoàn thể không đủ điều kiện về trình độ học vấn hoặc vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Một số quần chúng ưu tú còn băn khoăn vào Đảng sẽ hạn chế sinh hoạt theo giáo lễ, giáo luật.

Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Ở nhiều chi bộ sinh hoạt ghép, số đảng viên cốt cán không nhiều, có chi bộ chỉ có 3 đảng viên và đều trên 60 tuổi, bởi vậy công tác phát triển đảng viên là người có đạo cần được Chi bộ chú trọng hơn. Mặt khác, do nhận thức của một số ít cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tôn giáo chưa thống nhất nên chưa phát huy tính tích cực trong chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Số ít đảng viên có định kiến trong phát triển đảng viên là người có đạo.  

Bên cạnh đó, số quần chúng ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhiều, nhưng tỷ lệ được kết nạp chưa cao, nhất là đối với quần chúng có đạo là nữ. Số lượng kết nạp đảng viên là người có đạo không ổn định, xu hướng giảm dần. Có chi bộ thôn (xóm) 10 năm liền chưa kết nạp được đảng viên là người có đạo, chưa kết nạp được quần chúng là các chức sắc, chức việc.

Tìm hiểu thêm ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình), huyện Xuân Trường (Nam Định), chúng tôi nhận thấy ở thôn, xóm, một số chi bộ còn tư tưởng hẹp hòi khắt khe trong việc xem xét nguồn bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chưa tạo được động lực để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, hội viên chưa sâu rộng; trong nội bộ tổ chức cơ sở Đảng, một số đảng viên tính tiền phong gương mẫu chưa cao. Trong sinh hoạt chi bộ, nội dung nghèo nàn, khô khan, thiếu sức hấp dẫn, đấu tranh tự phê bình và phê bình chỉ lấy lệ, ngại đụng chạm đã ít nhiều ảnh hưởng đến sự phấn đấu của quần chúng ưu tú, nhất là người có đạo, bởi với họ đức tin là quan trọng nhất; khi đức tin trở thành niềm tin thì “Đảng”, “đạo” và “đời” sẽ tự quyện hòa trong họ.

Thời gian tới, Đảng ủy các xã vùng Công giáo ở Ninh Bình và Nam Định đã xác định rất rõ công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là người có đạo, coi đây như việc nhân những “hạt giống đỏ” cho Đảng.

Đồng chí Phạm Ngọc Hưng cho rằng, việc phát triển đảng viên hiện nay ở một số lĩnh vực như trong các doanh nghiệp, ở vùng đồng bào có đạo... là việc khó, nhưng khó vẫn phải quyết tâm làm. Có như vậy mới có thể trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong Đảng.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Nam Định đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 06-QĐi/TW ngày 28/8/2019 của Bộ Chính trị “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”…

Theo Quy định này, Tỉnh uỷ Ninh Bình, Nam Định bảo đảm việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Hai tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giác ngộ, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo phấn đấu vào Đảng, nhất là những người có uy tín trong đồng bào có đạo, làm cho quần chúng hiểu rõ về Đảng, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hằng năm, các tỉnh giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên, trong đó có chỉ tiêu kết nạp đảng viên là người có đạo cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, trong đó giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên nói chung và chỉ tiêu kết nạp đảng viên là người có đạo cho các chi bộ trực thuộc, đề ra các giải pháp, phân công cấp ủy viên phụ trách. Định kỳ hàng tháng, chi bộ, đảng ủy xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách cảm tình Đảng và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, đồng thời giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng để rèn luyện, thử thách.

Việc kết nạp đảng viên là người có đạo phải đảm bảo thủ tục, nguyên tắc, quy trình, quy định. Không vì số lượng, chỉ tiêu giao mà hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp. Công tác kết nạp đảng viên là người có đạo cần quan tâm đối với các chi bộ có ít đảng viên, khó khăn về nguồn kết nạp, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào có đạo và những nơi trưởng thôn, xóm, phố, khối phố chưa là đảng viên.

Đặc biệt quan tâm đến động cơ, thái độ, ý thức giác ngộ lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của người xin vào Đảng. Các cấp ủy đảng, đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể cán bộ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ người vào đảng khai lý lịch, tiến hành thẩm tra, xác minh và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định tránh gây phiền hà, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tâm lý người xin vào Đảng.

Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý.  

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, trong đó chú trọng ưu tiên cán bộ là người có đạo. Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ có năng lực về các xã khó khăn, xã có đông đồng bào có đạo nhằm tăng cường củng cố hệ thống chính trị. Quan tâm bố trí cán bộ là người có đạo có đủ tiêu chuẩn để tham gia trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở huyện và xã. Đối với những xã, xóm có đông đồng bào là người có đạo sẽ bố trí cán bộ chủ chốt là người có đạo tham gia nếu có đủ tiêu chuẩn, năng lực và uy tín trong nhân dân.  

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng là người có đạo thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát huy vai trò các đoàn thể, thông qua phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú là người có đạo, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng để giới thiệu với chi bộ bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Với sự nỗ lực của cấp ủy các cấp, chi ủy và đảng viên người công giáo đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương tốt với trách nhiệm sống “Tốt đời đẹp đạo” đoàn kết lương - giáo cùng nhau xây dựng nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo. 

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức
Phát huy vao trò của Công đoàn trong xây dựng và phát triển Đảng
Phát huy vao trò của Công đoàn trong xây dựng và phát triển Đảng

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN