Bí thư Tỉnh ủy An Giang: Kiên quyết không giới thiệu bầu, tái cử những người không đủ tiêu chuẩn

Đảng bộ tỉnh An Giang có 16 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 4 đảng bộ khối, ngành, với gần 65.000 đảng viên. Đến cuối tháng 8/2020, An Giang đã hoàn thành xong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020–2025.

Phóng viên TTXVN đã có buổi phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Thưa đồng chí, hiện tỉnh An Giang đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác tổ chức Đại hội trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua?

Tỉnh ủy An Giang chọn Đảng bộ thành phố Châu Đốc tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm và huyện Châu Phú thí điểm mô hình bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Ngay sau khi tiến hành thành công hai đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá những mặt được, rút ra những kinh nghiệm, từ đó chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lưu ý trong việc tổ chức đại hội tại cấp mình nhằm góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhìn chung, chương trình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tại An Giang đảm bảo trình tự, bám sát khung chương trình mẫu và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch chặt chẽ, bài bản; công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, nội dung hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu cụ thể, rõ ràng, công tâm, khách quan, chính xác, góp phần cho sự thành công của đại hội...

Song song đó, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; nên việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu. Nhiều báo cáo đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ so với nghị quyết đại hội đã đề ra. Đặc biệt, báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, nêu được nhiều ưu điểm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn. Đến cuối tháng 8/2020, An Giang đã có 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong đại hội cấp trên cơ sở.

Chất lượng nhân sự cán bộ cấp trên cở sở có gì nổi trội so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ của tỉnh trong nhiệm kỳ này thế nào thưa đồng chí?

Công tác chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội được cấp ủy quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Nhân sự cấp ủy chuẩn bị cho khóa mới cơ bản đáp ứng đủ các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đảm bảo đúng các yêu cầu về cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ nữ và cán bộ trẻ tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến Đề án nhân sự trước khi tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện.

Công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội đều được cấp cơ sở thực hiện đúng với dự kiến; cấp ủy được lựa chọn đảm bảo các tiêu chuẩn của Đảng. Cấp ủy khóa mới đổi mới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện tốt việc cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ được đảm bảo từ 15% trở lên và có nữ trong ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ được cơ cấu phù hợp theo quy định nhằm phát huy năng lực cán bộ trẻ, tạo đội ngũ kế cận trong cấp ủy; đồng thời, thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII. Việc bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, phát huy được quyền của từng đại biểu. 

Việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội đang được các cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn tích cực triển khai theo phương án nhân sự đã được phê duyệt. Các đồng chí không tái cử cũng đang được bố trí, sắp xếp và kịp thời thực hiện chế độ chính sách theo quy định. Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và để chủ động, kịp thời trong giải quyết chính sách cho cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử đối với 39 đồng chí.

Hiện trong tổng số 5.206 cấp ủy viên cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ tái cử chiếm 78,8; tỷ lệ tham gia cấp ủy lần đầu là 22,2%; trong đó cấp ủy nữ chiếm 22,4%, tăng  0,7% và cấp ủy trẻ chiếm 11,6%, tăng 0,4%. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách đồng bộ, tích cực, bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức, tư duy, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và bám sát thực tế của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

Thưa đồng chí, hiện Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã chuẩn bị như thế nào cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Qua đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rút ra bài học kinh nghiệm cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Để chuẩn bị các bước tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quyết định thành lập 3 tiểu ban như: Văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được Tỉnh ủy An Giang đặc biệt chú trọng, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019. 

Công tác chuẩn bị nhân sự được tỉnh đặc biệt quan tâm, đảm bảo việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy. Quy trình nhân sự bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình 5 bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với nhân sự không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dứt khoát không đưa vào giới thiệu, kể cả tái cử. Về cơ cấu cấp ủy cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên và phấn đấu thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Đến thời điểm này, Tỉnh An Giang đã hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang và đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến và thống nhất thời gian Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra cuối tháng 9/2020. Đại hội sẽ kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Sang/TTXVN (thực hiện)
Kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở 
Kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở 

Từ cuối tháng 7, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, với tính chất nguy hiểm hơn, tác động sâu sắc mọi mặt đời sống đất nước. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy Đảng đã nỗ lực vượt qua khó khăn để tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến cuối tháng 8/2020, các đảng bộ trên cả nước đã cơ bản hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN