BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm