Bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa ở Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa.

Cụ thể, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Trước đó, Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" trên địa bàn thành phố Hà Nội được xây dựng và ban hành dựa trên căn cứ pháp lý là Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương. Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Ấp văn hoá", "Bản văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá". Hiện tại, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội để đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Còn  Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội được xây dựng và ban hành trên căn cứ pháp lý theo Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó tại khoản 2, điều 16 nêu rõ" "…UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung tại Quy chế này xây dựng quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cho phù hợp đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phối hợp với MTTQ các cấp, các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tới toàn thể nhân dân ở địa phương"; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành thì quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Bên cạnh việc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cũng chủ động ban hành văn bản chỉ đạo căn cứ đặc thù, thực tiễn của Thủ đô. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, thì việc ban hành một quy định riêng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội là cần thiết.

Tuy nhiên, ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP bãi bỏ các quy định về tổ chức lễ hội tại mục 3, Chương 2 Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Chương V Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội cần ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 để đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa của UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành là phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trên cơ sở thực hiện Quyết định 983/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Kết luận số 27/KL-KT, ngày 28/2/2019 của Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp.

Hiền Anh/Báo Tin tức
Bãi bỏ 3 văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ
Bãi bỏ 3 văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN