Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thủ đô xứng đáng với sứ mệnh lịch sử và vai trò tiêu biểu cho cả nước

Sáng 12/4, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW tại Thành ủy Hà Nội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 33.

Cụ thể là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Thủ đô đã ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nội dung nêu ra trong Nghị quyết với những kết quả nổi bật. Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển Thủ đô. Thành phố cũng xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội là trách nhiệm góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu phát triển bền vững đất nước...

Công tác quy hoạch và quản lý Nhà nước về văn hóa ngày càng đi vào nền nếp. Các phong trào quần chúng được phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phong trào xây dựng nông thôn mới thu hút đông đảo quần chúng tham gia, bước đầu hình thành nhiều mô hình về văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đặc biệt bước đầu đã gắn kết phát triển văn hóa với du lịch đạt kết quả khả quan…

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 ở Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của văn hoá, chưa đặt đúng vị trí, nhiệm vụ phát triển văn hóa trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác. Đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô…

Những năm tới, Hà Nội tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết 33-NQ/TW và những nội dung Chương trình hành động số 29 - CTr/TU ngày 10/10/2014 Thành ủy Hà Nội và văn bản chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết, chương trình công tác của thành phố về văn hóa, đặc biệt là Chương trình số 04- CTr/TU. Thành phố tiếp tục xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm với vị thế là Thủ đô của cả nước; tập trung xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa Thủ đô phong phú, lành mạnh...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW của Thành ủy Hà Nội. Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 33-NQ/TW trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, Thành ủy Hà Nội cần tập trung chỉ đạo công tác sơ kết Nghị quyết 33-NQ/TW, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục một số tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra qua đợt kiểm tra.

Trên cơ sở đó tiếp tục lãnh đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết, bám sát nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết; tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, giữa các cấp, ngành, xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng...

Thành ủy Hà Nội nghiên cứu thêm những vấn đề cấp thiết để góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đường lối phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng trong thời kỳ mới đi đúng hướng; chủ động, trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội...

Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của các cấp để từ đó kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, vụ việc phức tạp.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cần tăng cường đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao chất lượng quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp thu các nội dung mà đoàn kiểm tra đóng góp và cho biết sẽ có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Để việc thực hiện Nghị quyết số 33 đạt kết quả cao trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương, gắn chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 33 với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện.

Đặc biệt là thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp nêu ra trong Nghị quyết, trong đó tập trung vào các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chương trình hành động số 29 của Thành ủy, Kế hoạch số 43 của UBND thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra để bổ sung, hoàn thiện, cũng như xây dựng mới các văn bản chỉ đạo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung ương để xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thủ đô xứng đáng với sứ mệnh lịch sử và vai trò tiêu biểu cho cả nước...

Tuyết Mai (TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Văn hóa tạo ra sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Văn hóa tạo ra sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển

Sáng 10/4, Ban chỉ đạo Trung ương về kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát và làm việc với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN