Thông tấn xã Việt Nam: Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào nhiệm vụ chính trị của ngành

Là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước, TTXVN đã thực hiện xuất sắc công tác thông phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, thù địch theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kết luận số 41/TB-TW ngày 11/10/2006 của Bộ Chính trị về “Một số biện pháp tăng cường quản lý và chỉ đạo đối với báo chí” và Nghị quyết Trung ương 5 về “Tăng cường công tác lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”.

TTXVN tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 1441/CT-TTg ngày 14/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò của TTXVN trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Lực lượng tự vệ TTXVN luôn giành giải cao trong các hội thao quân sự

Đảng uỷ và Ban lãnh đạo cơ quan TTXVN tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, Chương trình hành động phòng chống ma túy, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về công tác quốc phòng, công tác xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh cho cán bộ chủ chốt trong toàn ngành và các văn bản chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an phát động. TTXVN đã phát động trong toàn ngành thi đua thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đảng uỷ, Ban lãnh đạo cơ quan rất quan tâm và coi trọng công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật thu phát tin, ảnh, bảo vệ công chức, viên chức, người lao động, bảo vệ tài nguyên thông tin… là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên của TTXVN được lãnh đạo ngành rất quan tâm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan TTXVN, các cấp ủy Đảng và chính quyền của các đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động của đơn vị trong công tác tổ chức, quản lý, xây dựng các phong trào thi đua của các đoàn thể, các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên chi hội Nhà báo, Hội Cựu chiến binh, đẩy mạnh hoạt động của lực lượng tự vệ TTXVN cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền phường sở tại, đảm bảo tốt an ninh trật tự trị an, góp phần vào việc phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong hoạt động thông tin, TTXVN đã thông tin nhanh, đúng, trúng các sự kiện trong nước và quốc tế, đáng quan tâm nhất phản ánh kịp thời cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước những tình hình nổi cộm ở các địa phương trong nước và những vấn đề quốc tế cũng như công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, đặc biệt là thông tin kịp thời, có tính định hướng dư luận ở trong và ngoài nước về các vụ gây rối ở một số khu vực, các thông tin về tình hình trật tự, trị an trong toàn quốc... thông tin về các hoạt động của đất nước, cổ vũ, tuyên truyền các cuộc vận động nhân dân trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là những thông tin cần thiết, kịp thời trong những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an. Tích cực tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Tin, bài, ảnh, tài liệu tham khảo của TTXVN đã phản ánh cuộc đấu tranh đa dạng trên mặt trận ngoại giao, phản bác lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng bác bỏ những luận điệu sai trái, phản tuyên truyền của bọn phản động lợi dụng tự do dân chủ chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân, chống diễn biến hoà bình, góp phần làm sáng tỏ đường lối đổi mới về kinh tế, chính sách đối ngoại rộng mở, sự ổn định về chính trị, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hàng năm, TTXVN đã tiến hành tổng kết thi đua và phát động phong trào thi đua yêu nước của toàn Ngành, trong đó có phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức động viên và hướng dẫn các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực vào công tác bảo vệ An ninh Tổ quốc, đồng thời đề ra nhiều biện pháp để tổ chức, chỉ đạo họat động công tác bảo vệ trật tự trị an, an toàn cơ quan như thực hiện tốt các quy chế của cơ quan đã được ban hành như “Quy chế sử dụng lao động người nước ngoài”, “Quy chế Văn thư lưu trữ”, “Quy chế sử dụng con dấu”, “Quy chế tuyển dụng” thực hiện tốt danh mục bí mật nhà nước độ mật của TTXVN; tăng cường quản lý cán bộ bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác, nhất là đối với số cán bộ được cử đi công tác tại các vùng trọng điểm, vùng có tình hình phức tạp, hoặc đi công tác ngoài nước.

Trong việc lựa chọn công chức, viên chức, người lao động, ngoài yêu cầu về chuyên môn, TTXVN rất quan tâm bảo đảm yêu cầu về chính trị, phẩm chất đạo đức. TTXVN thực hiện tốt công tác kiểm tra, xác minh hồ sơ ngay từ đầu. Công chức, viên chức, người lao động trước khi đuợc tuyển dụng đều có thẩm tra, xác minh lý lịch về các vấn đề nhân thân và về đạo đức, phẩm chất. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt.

TTXVN đã chú trọng xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, tuần tra canh gác, luyện tập phương án bảo vệ trị an cơ quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại nơi trú đóng và trong nội bộ cơ quan, cùng với chính quyền địa phương đảm bảo được trật tự trị an, không để xảy ra các tệ nạn xã hội và các tiêu cực khác xảy ra trên địa bàn, trong nội bộ cơ quan, giữ vững bí mật quốc gia trên lĩnh vực thông tin. TTXVN đã bảo đảm việc quản lý tốt mọi họat động bảo vệ cơ quan như thường xuyên kiểm tra chặt chẽ số lượng cán bộ và khách ra vào cơ quan (kể cả những ngày nghỉ, lễ, tết), có quy chế, quy định rõ trách nhiệm trông giữ phương tiện của khách đến làm việc.

Gắn phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, TTXVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là nguồn tin chính thống của quốc gia, đảm bảo đúng định hư­ớng trong công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại cũng nh­ư thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong nhiều năm qua, Bộ Công an đã tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen cho TTXVN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)
Hòa Bình tôn vinh 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'
Hòa Bình tôn vinh 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Ngày 19/6, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN