Nhiệm vụ sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chiều 12/12, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone giới thiệu về ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử của MobiFone với các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học.

Tham dự hội thảo có Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công An; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí đại diện cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị trong Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone, có đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư/Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ TCT tại khu vực Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng công ty;...

Đập tan âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Theo số liệu thống kê đến tháng 6/2021, trong số 97,75 triệu dân cả nước có trên 68,72 triệu người (chiếm 70,3% dân số) sử dụng internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 ở châu Á; hơn 72 triệu người (chiếm 73,7% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Youtube, Facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số lượng người dùng Youtube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% số người sử dụng internet hằng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên.

Trong thời gian qua, lợi dụng những thế mạnh và tính mở của không gian mạng với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, không có ranh giới cụ thể giữa “thực” và “ảo”, các thế lực thù địch, phản động trong nước và ngoài nước, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, không ngừng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với âm mưu hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Để chủ động đập tan những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngay từ năm 1983, Đảng ta đã đưa ra quan điểm: “Tăng cường hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận để làm tốt nhiệm vụ tham gia nghiên cứu, chuẩn bị và giải thích về mặt lý luận đường lối, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực, nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm tiên tiến trong các phong trào cách mạng của quần chúng, phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái với chủ nghĩa Mác - Lenin và đường lối của Đảng”.

Kể từ đó đến nay, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, về công tác tư tưởng, lý luận... Trong đó, nêu rõ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Đặc biệt, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. 

Theo đó, Đảng ta đã xác định rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời Nghị quyết cũng khẳng định: Đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận ngày càng trở nên quan trọng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0.

“Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận không chỉ đòi hỏi phải kịp thời, kiên quyết, kiên trì mà còn cần đến những căn cứ khoa học, có sức thuyết phục, không áp đặt, võ đoán, quy kết, định kiến”, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn khẳng định.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone giới thiệu sản phẩm Home camera bên lề Hội thảo khoa học.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo khoa học chuyên đề, đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone cũng nhấn mạnh: Sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành và tổ chức thực hiện, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai ngày càng bài bản và đi vào chiều sâu. Tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW tiếp tục được khẳng định, nhấn mạnh xuyên suốt nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội XIII thể hiện rõ trong các văn kiện, nghị quyết đã được Đảng ban hành.

Cụ thể, trong Văn kiện Đại hội XIII trên cơ sở nhận định tình hình: “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… còn diễn biến phức tạp”, từ đó, Đảng khẳng định phải tiếp tục “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng và nhân dân ta. Công tác này thời gian qua đã góp phần giữ vững, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đã không ngừng được giữ vững và củng cố.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất, hiệu quả

Xác định bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, mỗi đơn vị doanh nghiệp trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những kế hoạch, biện pháp cụ thể.

Đặc biệt, gắn lý luận với thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào thực tế, thực chất có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Trong đó, với Tổng công ty Viễn thông MobiFone - doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực vận hành, khai thác mạng lưới viễn thông, tin học và truyền thông; cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy TCT MobiFone luôn nêu cao tinh thần nêu gương trong cuộc chiến chống lại quan điểm sai trái, thù địch, chủ động phản bác lại những thông tin xấu, độc.

“Đặc biệt, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MobiFone với các cơ quan quản lý nhà nước về anh ninh mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFon nhấn mạnh.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị như Cục an ninh chính trị - Bộ Công an về công tác phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng, ngăn chặn kịp thời các trang web xấu độc; ký thỏa thuận hợp tác với Cục CNTT - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về lĩnh vực: Kiểm tra an toàn thông tin, diễn tập an toàn thông tin, tư vấn xây dựng chính sách về bảo mật, an toàn hệ thống…

Hằng năm, lực lượng an ninh mạng của MobiFone đã phối kết hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chặn lọc, ngăn truy cập hàng ngàn địa chỉ trang web, mạng xã hội có thông tin xấu độc, ngăn chặn hàng ngàn thư rác (spam email), trong đó có nhiều email chứa virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại; chặn lọc cuộc gọi, tin nhắn rác, đảm bảo an toàn, trong sạch môi trường viễn thông.

Chú thích ảnh
Khách mời trải nghiệm ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử của MobiFone.

Bên cạnh đó, Đảng ủy MobiFone cũng tích cực trong triển khai chuyển đổi số các nội dung công tác đảng, như: Thực hiện số hóa các nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy; chỉ đạo xây dựng ứng dụng Sổ tay đảng viên MobiFone. Đảng ủy MobiFone là đơn vị đầu tiên trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chính thức ra mắt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Với không ít doanh nghiệp, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn được thực hiện song song với việc duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Theo bà Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Thép Việt Nam, đây chính là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng.

"Việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động sẽ giúp người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động giữ vững lập trường, tư tưởng, không bị dao động trước những khó khăn thử thách, những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch“, bà Phạm Thu Hiền cho biết.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, biện pháp tốt nhất, bền vững nhất góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là cán bộ đảng viên phải tích cực học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khi cán bộ, đảng viên được trang bị những kiến thức chủ yếu và có niềm tin vững chắc vào Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không có thế lực nào có thể làm cho cán bộ, đảng viên hoang mang, dao động, mất niền tin vào chế độ. Đó là yếu tố quan trọng, hiệu quả nhất và bền vững nhất trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

PV
Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone: Những nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ
Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone: Những nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Viễn thông MobiFone lần thứ II; Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone đã nỗ lực, giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh, là một trong những doanh nghiệp nhà nước có thương hiệu mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN