Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: dangcongsan.vn


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm qua. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Thông tin đối ngoại là một lĩnh vực quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa, làm cho các nước, bạn bè quốc tế, bao gồm cả người nước ngoài sinh sống, công tác tại Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, hiểu về đất nước, con người Việt Nam, đường lối, chủ trương, chính sách và thành tựu đổi mới của Việt Nam. Trên cơ sở đó tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới nói chung và của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, công tác thông tin đối ngoại cần phải được triển khai một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa với sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đề ra; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế.


Để làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý các bộ, ngành hữu quan, các địa phương cần phải nắm vững nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ, gắn chủ quyền quốc gia với giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; vận dụng sáng tạo bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của toàn thể nhân dân ta cũng như của cộng đồng quốc tế; tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tinh thần DOC, tiến tới COC và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước liên quan.


Về công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Các bộ, ngành hữu quan, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao kiến thức, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, biên giới lãnh thổ. Công tác tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền với các nước bạn phải trên nguyên tắc tuyên truyền đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời các văn bản pháp lý. Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống; xây dựng biên giới đoàn kết hữu nghị với các nước có chung biên giới; giáo dục quần chúng nhân dân nắm vững Luật Biên giới quốc gia, các quy chế, hiệp định đã được ký kết, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định qua lại biên giới...


Hội nghị đã nghe các báo cáo, tham luận của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương về các nội dung liên quan tới công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Các báo cáo, tham luận đã phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục; đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong các lĩnh vực này cho năm 2013 và thời gian tới.


Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2013 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về “ Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “ Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 -2020 ”. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại để bạn bè quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng và ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và chính nghĩa của Việt Nam; quảng bá các hình ảnh Việt Nam nhân các sự kiện lớn của đất nước, cũng như của khu vực và quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế.


Các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, xã hội, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước; tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc cho các lực lượng nòng cốt.


Thực hiện tốt các nhiệm vụ này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.


Nguyễn Hồng Điệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN