Năm 2024 là năm ‘tăng tốc’ thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 25/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Tham dự có hơn 500 đại biểu của 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QH

Lan tỏa sự đổi mới của Quốc hội 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP  Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, hoạt động của Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đã trải qua hơn nửa chặng đường; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới, đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; từ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý đến việc tăng cường các hoạt động gắn kết giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân cũng có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa thành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn ở từng địa phương; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của từng địa phương và cả nước.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2022, có 60 kiến nghị, đề xuất gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đến nay, các cơ quan khối Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng đã xem xét trả lời 44 kiến nghị (đạt 73,3%), các kiến nghị, đề xuất còn lại, các cơ quan tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều hoạt động đã được thực hiện như: Xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia Ban soạn thảo các dự án luật, nghị quyết, dự khán một số nội dung quan trọng tại các kỳ họp Quốc hội...; cùng với việc hằng năm tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc.  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội nhấn mạnh, đây là là dịp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội chia sẻ, tạo thêm động lực, lan tỏa về sự đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới cơ quan dân cử ở địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thực hiện chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong bài phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết hướng dẫn về quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch hướng dẫn về hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp. Đảng đoàn Quốc hội cũng đã giao Ban Công tác đại biểu nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án đổi mới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, sớm ban hành để tổ chức thực hiện.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, qua theo dõi thực tiễn và qua báo cáo của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, hoạt động của Hội đồng nhân dân ở một số nơi còn có những hạn chế về chất lượng các kỳ họp; chưa có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu, thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung kiến nghị sau giám sát; việc tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số địa phương còn chậm; công tác chỉ đạo chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin chưa bảo đảm tiến độ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; có lúc, có nơi sự phối hợp công tác giữa các cơ quan chưa thật sự chặt chẽ, đây là những vấn đề cần phải quyết tâm khắc phục.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2024 là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời bắt đầu triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Vì vậy, cả hệ thống chính trị phải xác định tinh thần và hành động như trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng, đó là: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực… kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc… phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương… thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển.

Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vinh dự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng lựa chọn tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: QH 

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, 10 chương trình công tác của toàn khóa của Thành ủy, các nhiệm vụ chung của thành phố…  Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15 ngày 12/5/2022 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu: Các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án đã được Hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố thực hiện nghiêm túc, thiết thực với nhiều cách làm đổi mới khoa học, hiệu quả và bước đầu có những tác động và chuyển biến rõ nét. Bộ máy tổ chức các hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân thành phố đều được chuẩn hóa theo các quy chế, quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, lan tỏa sự đổi mới thực chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo đúng Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung giám sát được chọn lựa kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề, vấn đề quan trọng, cấp thiết được cử tri quan tâm.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xã hội tại các khu đô thị… tái giám sát được chú trọng các giải pháp, cam kết, lộ trình cụ thể và công khai, quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung giám sát. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố đã đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các quy định của pháp luật, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất thúc đẩy đầu tư các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của thành phố. 

"Một trong những yêu cầu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong kế hoạch hội nghị là tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, tỉnh, thành phố. Đây cũng là cơ hội tốt để thành phố Hà Nội lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm hoạt động của các của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc đổi mới, vận dụng sáng tạo phù hợp thực tiễn để hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục hoạt động thực chất, hiệu quả, hiệu lực như ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội là: tiếp tục, là tiêu biểu cho làn gió tươi mới, là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố", 

Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn ý thức sâu sắc rằng trong những thành tựu đã đạt được, bên cạnh sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hà Nội luôn nỗ lực để lại điểm sáng, thể hiện vai trò dẫn dắt và kết nối của Thủ đô trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Hà Nội đã tăng cường hợp tác và kết nối, ký kết các văn bản hợp tác toàn diện với 44/62 tỉnh, thành phố; xây dựng các chương trình hợp tác, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết vùng, giao thương kết nối cung cầu với hơn 50 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hà Nội tập trung phát triển hạ tầng giao thông để tạo sự kết nối giữa Hà Nội với các địa phương khác. Đặc biệt phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành và các địa phương trong vùng Thủ đô trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc này thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc tăng cường liên kết vùng, đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc đô thị, phát triển hành lang kinh tế, từ đó giúp các địa phương có thể thu hút đầu tư nhờ sử dụng thuận tiện tham giao thông.

Lê Vân/Báo Tin tức
Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ hai: Chuyển tải các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tới cử tri
Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ hai: Chuyển tải các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tới cử tri

Tối 5/1, Lễ Tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai năm 2024 đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN