Kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ

Chiều 15/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, công bố Quyết định số 470-QĐNS/TW của Bộ Chính trị thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (Đoàn kiểm tra số 470).

Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X). Thời gian kiểm tra là từ tháng 6/2012 đến nay.

Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra tại 12 tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc và Ban cán sự Đảng Bộ. Dự kiến, Đoàn sẽ hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị ghi nhận sự phối hợp của Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 470- QĐNS/TW của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp và có chế độ chính sách phù hợp.

Sau Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành hai Nghị quyết chuyên đề riêng về quy hoạch và luân chuyển cán bộ, đó là Nghị quyết 42 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Nghị quyết số 11 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Sau khi tổng kết, đánh giá việc thực hiện hai Nghị quyết trên, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 24 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Qua đó cho thấy, công tác quy hoạch cán bộ đã dần đi vào nề nếp, hầu hết cán bộ được bổ nhiệm các chức danh thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đều là cán bộ trong quy hoạch. Trên 95% cán bộ lãnh đạo chủ chốt, HĐND, UBND tỉnh, thành phố và trên 98% ủy viên Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đã qua luân chuyển giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở cấp quận, huyện. Kết quả luân chuyển một số cán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp huyện đạt kết quả tốt.

Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn. Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã góp phần thúc đẩy thực hiện tốt, đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâu khác trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, Kết luận của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ như quy hoạch căn cứ chủ yếu vào đánh giá cán bộ chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ. Nhiều đề án quy hoạch còn hình thức, thiếu tính khả thi, chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa đồng đều, chưa có tầm nhìn xa, chưa đảm bảo tính liên thông giữa cấp dưới với cấp trên, giữa trung ương với địa phương, giữa các ngành, các lĩnh vực công tác.

Một số nơi thực hiện luân chuyển cán bộ chưa dựa trên cơ sở đánh giá và quy hoạch. Luân chuyển cán bộ trong ngành, giữa các ngành với nhau, giữa cán bộ làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể với quản lý nhà nước nhìn chung còn ít kết dính… Một số ít cán bộ luân chuyển đóng góp đối với địa phương còn hạn chế, cá biệt còn có cán bộ có biểu hiện chọn địa bàn, chọn vị trí sau luân chuyển. Việc bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử còn không ít trường hợp chưa bảo đảm theo quy hoạch dẫn đến có khuyết điểm, sai phạm, thậm chí sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vai trò, uy tín của tập thể, cá nhân, cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, thời gian qua, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã được Trung ương và các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trên 110.000 cán bộ lãnh đạo đã được quy hoạch cán bộ quản lý các cấp, trên 42.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được luân chuyển, trong đó cấp Trung ương luân chuyển trên 1.000 cán bộ về làm Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, thực trạng dễ dãi, thiếu chặt chẽ trong quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ thời gian qua qua kiểm tra cho thấy một số vụ việc sai phạm nghiêm trọng, kể cả ở Trung ương và địa phương, đã gióng lên hồi chuông báo động, như vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các địa phương, đơn vị Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Định, Hải Phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…


Xuất phát từ tình hình thực tế và để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận 24, năm 2017, Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận này đối với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 Ban cán sự Đảng bộ, ngành Trung ương. Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Quảng Nam và Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đoàn sẽ làm việc với Bán cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 30/5-7/6.

Nêu rõ, do mốc thời gian triển khai dài (từ tháng 6/2012 – 3/2017), nội dung chủ yếu về công tác cán bộ, có nhiều vấn đề khác liên quan và gắn với nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Trung ương cũng như các văn bản cụ thể của cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Bộ, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên trong Đoàn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm sự phân công của lãnh đạo Đoàn. Các thành viên trong Đoàn chủ động tập trung thẩm tra xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện chế độ bảo mật tài liệu, kỷ luật phát ngôn và thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Đoàn, bảo đảm nội dung, tiến độ cuộc kiểm tra theo kế hoạch đề ra.

Đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện tốt chế độ báo cáo, hồ sơ tài liệu và các yêu cầu khác có liên quan, phục vụ tốt công tác thẩm tra, xác minh của Đoàn. Ban cán sự Đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng, đơn vị mà Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc, trao đổi, thẩm tra, xác minh, đồng thời phân công cán bộ phối hợp với Đoàn trong suốt quá trình kiểm tra tại đơn vị.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ, Bí thư, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng đây là cơ hội quan trọng, quý báu để Ban cán sự đảng Bộ Khoa học- Công nghệ và các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ rà soát lại toàn bộ các khâu trong quá trình quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; kiến nghị, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị những vấn đề liên quan để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo và phối hợp chặt với Đoàn Kiểm tra để đạt được yêu cầu đề ra.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Nhã Khắc Lâm
Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Nhã Khắc Lâm

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1667/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN