Khơi nguồn sức mạnh

Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI đã thành công rực rỡ!

Chúng ta nói điều này không phải với ngôn ngữ sáo mòn mà căn cứ vào những gì đã diễn ra tại Đại hội!

Trong mỗi kỳ Đại hội, bên cạnh việc xác định đường lối và mục tiêu trước mắt, lâu dài thì nội dung nhân sự bao giờ cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong cả nước cũng như dư luận quốc tế.

Tại Đại hội XI, ngoài sự lựa chọn, giới thiệu nhân sự được tiến hành một cách kỹ càng với tiêu chuẩn đã được nâng cao thì việc đưa ra Danh sách bầu cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XI với số dư 24,57% so với số lượng cần bầu và Danh sách bầu cử Ủy viên dự khuyết với số dư 144% đã thể hiện tính dân chủ trong Đảng ngày càng cao và là cơ sở để lựa chọn một tập thể Ban Chấp hành đủ đức đủ tài lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XI và tạo nền móng vững chắc để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cùng với Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 – 2015, Đại hội lần này đã quyết nghị những vấn đề trọng đại là thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Diễn văn bế mạc Đại hội đã nhấn mạnh: “Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2006 - 2010), là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Sự thống nhất ý chí của Đại hội biểu thị quyết tâm sắt đá của Đảng ta, trong những năm tới, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới là ba nội dung quan trọng, cũng là ba động lực, ba giải pháp cơ bản để đạt tới mục tiêu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, năng lực và sức chiến đấu của Đảng không phải là một khái niệm trừu tượng, chung chung mà nó phải được kết tinh và thể hiện qua hành động cụ thể từ các tổ chức đảng cho đến từng cán bộ, đảng viên. Sức mạnh của Đảng cũng không phải chỉ là tập hợp sức mạnh của từng đảng viên và các tổ chức đảng mà điều quan trọng và cốt tủy là phải phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc. Nguyên lý và chân lý mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Không có quần chúng thì không có lực lượng; không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường; và: "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” đã được chứng minh hùng hồn trong thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay.

Trong Cách mạng Tháng Tám, nếu chỉ dựa vào 5.000 đảng viên lúc đó thì chúng ta không thể tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công… Và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay cũng vậy. Nhưng để khơi dậy sức mạnh toàn dân tộc thì đồng thời với việc xác định một đường lối đúng đắn, vì dân… điều quan trọng là mỗi đảng viên phải thực sự là một tấm gương cho quần chúng noi theo. Điều này thực ra không có gì mới, nhưng không phải lúc nào, đảng viên nào cũng đã làm tốt.

Quan điểm lấy dân làm gốc (dĩ dân vi bản) không phải bây giờ mới có nhưng đó là một tư tưởng tiến bộ và luôn đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch".

Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với lời hiệu triệu từ Đại hội, chúng ta hy vọng và tin tưởng vững chắc rằng, mỗi đảng viên trên từng cương vị của mình sẽ xứng đáng với vai trò tiền phong gương mẫu, là biểu tượng của niềm tin mà nhân dân đã đặt trọn vào Đảng quang vinh, sức mạnh toàn dân tộc sẽ được phát huy cao độ để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trước mắt và lâu dài mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đặt ra.

Tuệ Duyên

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản